تبلیغات
جوجه شیمیست - تیتراسیونهای اسید - باز
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
شنبه 19 فروردین 1391 :: نویسنده : hassan mahmoudi

عنوان آزمایش : تیتراسیونهای اسید - باز

هدف آزمایش : تعیین مقدار تیترازول گونه ی بازی

مقدمه:

تیتراسیون عبارت است از برابر کردن یک محلول با محلول دیگر از نظر شیمیایی. در تیتراسیون معمولا مقدار معینی از یک محلول را در یک بشر یا ارلن مایر ریخته و محلول دیگر را به آرامی روی آن می افزایند تا از نظر شیمیایی  محلول ها یکی شوند،یعنی نقطه تعادل فرا رسد . برای تعیین نقطه تعادل از اندیکاتور (شناساگر) اسید و باز استفاده می شود. اندیکاتور یک جسم پیچیده آلی است که با تغییر غلظت یون هیدروژن ،تغییر رنگ می دهد.

از آنجایی که اسید ماده ای است که پروتون می دهد و باز ماده ای است که پروتون می گیرد ، پس تیتراسیون اسید وباز یک روندی است که در آن غلظت یون هیدروژن تغییر می کند. عاملی که در تیتراسیون اسید و باز به کار می رود، یون هیدروکسید است که با پروتون ،برابر معادله زیر واکنش می دهد:

H3O+ + OH-   >>>  2H2O

غلظت یک محلول اسید یا باز با نرمالیته بیان می کنند. نرمالیته یک محلول اسیدی یا قلیایی عبارت است از تعداد مول های پروتون یا هیدروکسید موجود در یک لیتر محلول.از این رو یک محلول 5 نرمال اسیدی ، محلولی است که در یک لیتر از آن ،5 مول پروتون وجود دارد.

هنگامیکه یک محلول اسیدی یک محلول بازی را کاملا خنثی کرد . گویند تعداد اکی والان هر دو یکی است از این بیان می توان معادله زیر را نتیجه گرفت :

N1V1 = N2V2

هر محلولی با نرمالیته معینی که برای تعیین نرمالیته محلول دیگر به کار می رود. محلول استاندارد    می گویند .

 

تئوری:

ترکیب شیمیایی محلولهای آبی

آب فراوانترین حلال موجود روی زمین است که به آسانی خالص شده و سمی نیست. بنابراین این حلال بوفور به عنوان محیط انجام تجزیه های شیمیایی استفاده می شود.

 

محلولهای الکترولیت

اکثر حل شونده های مورد بحث الکترولیت می باشند. هنگامی که بعضی حلالهای دیگر در آب دریا حل شوند، با تولید یونها، محلولی را ایجاد می کنند که هادی الکتریسیته است. الکترولیتهای قوی در حلال به طور کامل یونیزه می شوند، حال آنکه فقط بخشی از الکترولیتهای ضعیف یونیزه می شوند. در نتیجه ، الکترولیتهای ضعیف در یک حلال رسانایی کمتری نسبت به الکترولیتهای قوی دارند. جدول زیر ترکیباتی را گرد آوری کرده است که به صورت الکترولیتهای ضعیف و قوی عمل می کنند. در میان الکترو لیتهای قوی نامبرده، اسیدها، بازها، و نمکها وجود دارند.

 

اسیدها و بازها

در سال 1923م ، دو شیمیدان به نامهای جی. ان. برونستد در دانمارک و جی.ام. لوری در انگلستان، جداگانه نظریه رفتار اسید - باز را پیشنهاد کردند که این نظریه بویژه در شیمی تجزیه مفید است. بر اساس این نظریه ، اسید پروتون دهنده است و باز پروتون گیرنده .برای اینکه گونه ای رفتار اسیدی داشته باشد ، حضور یک پروتون گیرنده (باز) الزامی است. حالت عکس نیز صادق است.

طبقه بندی الکترولیتها

 

 


ضعیف

قوی

بسیاری از اسیدهای معدنی از قبیل

H2CO3، H3BO3، H2S، H2SO3، H3PO4

اسیدهای معدنی از قبیل HNO3، HClO4، H2SO4*، HClO3، HBr، HI، HCl و HBrO3

 

بسیاری از اسیدهای آلی

هیدروکسیدهای قلیایی و قلیایی خاکی

آمونیاک و بسیاری از بازهای آلی

بسیاری از نمکها

هالیدها ، سیانیدها و تیوسیاناتهای Hg، Zn و Cd

 

 

H2SO4* کاملا به یونهای HSO4- و H3O+ تفکیک می شود و به همین دلیل به عنوان یک الکترولیت قوی دسته بندی می گردد. باید توجه داشت که یون HSO4- الکترولیت ضعیفی است ، در نتیجه فقط بخشی از آن به SO42- و H3O+ تفکیک می شود.

ویژگی مهم مفهوم برونستد – لوری ، این ایده است که وقتی اسید پروتون از دست بدهد خودش پتانسیل پذیرش پروتون را دارد و باز مزدوج نامیده می شود.

پروتون + باز(1)                  اسید(1)

بطور مشابه هر بازی با پذیرش پروتون، اسید مزدوج تولید می کند.

اسید(2)              پروتون + باز(2)

نتیجه ترکیب این دو فرآیند ، واکنش اسید – باز یا خنثی سازی است:

اسید(2) +  باز(1)                 باز(2) + اسید (1)

مثال: NH3 + H2O                NH4+ + OH-                   

یکی دیگر از تعاریفی که برای اسید و باز بیان شده است تعریف لوویس می باشد. بنابر این تعریف، باز جسمی است که می تواند یک جفت الکترون در اختیار بگذارد و پیوند کووالانسی تشکیل دهد، و اسید جسمی است که می تواند این جفت الکترون را بگیرد و پیوند کووالانسی تشکیل دهد. بنابراین ، اسید پذیرنده جفت الکترون و باز دهنده جفت الکترون می باشد. این تعریف بنیادی ترین مفاهیم اسید و باز و عمومی ترین آنهاست که شامل همه مفاهیم دیگر نیز می شود.

 

 

شناساگرهای اسید – باز

بسیاری از اجسام طبیعی و سنتزی رنگهایی از خود نشان می دهند که به pH محلولی که این اجسام در آن حل شده اند بستگی دارد. بعضی از این اجسام که طی قرنها برای نشان دادن خاصیت قلیایی یا آب به کار برده شده اند، در سالهای اخیر به عنوان معرفهای اسیدی و بازی به کار می روند.

در واقع یک شناساگر اسید – باز ، یک اسید یا باز آلی است که رنگ فرم تفکیک نشده آن با رنگ اسید یا باز مزدوج آن متفاوت است. مثلا ، رفتار یک شناساگر اسیدی (HIn) توسط تعادل زیر بیان می گردد.

HIn + H2O                    In- + H3O+                                 

در اینجا تغییرات داخلی ساختار ، همراه با تجزیه ، سبب تغییر در رنگ می شود . تعادل شناساگر بازی به قرار زیر است.                      In + H2O                  HIn+ + OH-         

در ادامه رفتار شناساگر اسیدی را توصیف می کنیم . این توضیح می تواند برای رفتار تیپ بازی معرفها نیز مورد استفاده قرار گیرد .

ثابت تعادل تجزیه شناساگر اسیدی به قرار زیر است:

Ka = [H3O+][In-] / [HIn]                                                            

با نو آرایی می توان نوشت:

                       [H3O+] = Ka [HIn] / [In-]                                                       

می بینیمم که غلظت یون هیدرونیم نسبت بین فرمهای اسید و باز مزودج شناساگر را تعیین می کند.

چشم انسان به نغییرات رنگ در محلولهایی که حاوی مخلوطی از In- و  HIn هستند ، بویژه زمانی که نسبت        [In-] / [HIn]  بزرگتر از 10 یا کوچکتر از 0.1 است، خیلی حساس نیست. در نتیجه، بطور متوسط ، رنگ یک محلول از شناساگر نوعی ، زمانی ظاهر می شود که نسبت غلظتی در محدوده تقریبا 10 تا 0.1 بسرعت تغییر کند. در نسبتهای بزرگتر یا کوچکتر ، رنگ عمدتا ثابت به نظر می رسد و مستقل از نسبت است . بنابراین ، می توان گفت شناساگر [HIn] زمانی رنگ خاص اسیدی خود را نشان می دهد که

[HIn] / {In-] 10 / 1                                                                      

و هنگامی رنگ بازی خاص خود را نشان می دهد که

                       [HIn] / [In-] 1 / 10                                                              

برای نسبتهای بین این دو مقدار ، رنگ حد واسط در نظر گرفته می شود. البته، این نسبتها از یک شناساگر به شناساگر دیگر بطور گسترده ای تغییر می کنند.همچنین ، توانایی چشم افراد مختلف – یک حالت خاص ، کور رنگی است- در تمایز بین رنگها متفاوت است.

             

منابع:

مبانی شیمی تجزیه 1 ،  اسکوگ – وست – هالر ،   ترجمه : سید مهدی پور مرتضوی


نوع مطلب :
برچسب ها : تیتراسیون اسید - باز،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 21 و 16 دقیقه و 00 ثانیه

Kudos, Plenty of material.

cialis cost tadalafil 5mg canadian discount cialis cialis en 24 hora cialis arginine interactio viagra cialis levitra free generic cialis cialis super acti buying cialis on internet cialis for daily use
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 10 و 50 دقیقه و 23 ثانیه

You revealed it well!
cialis preise schweiz cialis generique prices on cialis 10 mg precios cialis peru cialis flussig buy name brand cialis on line free generic cialis side effects of cialis cialis venta a domicilio the best choice cialis woman
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 23 و 08 دقیقه و 18 ثانیه

You revealed that wonderfully!
tadalafil tablets cialis generisches kanada legalidad de comprar cialis achat cialis en suisse tarif cialis france cialis e hiv miglior cialis generico cost of cialis per pill if a woman takes a mans cialis cialis 5mg
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 22 و 35 دقیقه و 24 ثانیه

Amazing info, Cheers.
estudios de cialis genricos cialis 10mg prix pharmaci buy cialis online cialis price in bangalore cialis rezeptfrei cialis kaufen bankberweisung can i take cialis and ecstasy cialis pills boards we use it cialis online store 5 mg cialis coupon printable
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 09 و 38 دقیقه و 25 ثانیه

With thanks. Numerous postings!

cialis rezeptfrei sterreich cialis pills price each viagra cialis levitra generic cialis in vietnam tadalafil generic cialis italia gratis cheap cialis cialis bula cialis online holland cialis 5mg
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 22 و 47 دقیقه و 39 ثانیه

You made your point quite clearly.!
prices for cialis 50mg wow look it cialis mexico price cialis best cialis generika cialis 10 doctissimo we like it cialis price only best offers 100mg cialis brand cialis nl effetti del cialis cialis 20 mg cost
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 09 و 30 دقیقه و 53 ثانیه

Nicely put, Thanks!
how to purchase cialis on line cialis pas cher paris cialis en mexico precio click here cialis daily uk click here take cialis cialis 10 doctissimo order cialis from india cialis great britain cialis in sconto cialis venta a domicilio
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 22 و 13 دقیقه و 44 ثانیه

Appreciate it. Quite a lot of data!

cialis for sale south africa we choice cialis uk cialis australia org buy online cialis 5mg cialis 20mg we like it safe cheap cialis 5 mg cialis coupon printable venta cialis en espaa enter site 20 mg cialis cost cialis generisches kanada
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 10 و 17 دقیقه و 46 ثانیه

With thanks, Ample knowledge!

generic cialis tadalafil cialis online nederland price cialis wal mart pharmacy cialis 5mg price cialis best cialis generico milano deutschland cialis online canadian cialis prix cialis once a da we use it cialis online store
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 23 و 14 دقیقه و 03 ثانیه

You have made the point.
comprar cialis 10 espa241a cialis cuantos mg hay cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen wo precios cialis peru cialis sans ordonnance acheter du cialis a geneve cialis tadalafil online side effects for cialis cialis efficacit
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 11 و 55 دقیقه و 18 ثانیه

Reliable advice. Appreciate it.
cialis 5 effetti collaterali cialis 5mg prix comprar cialis 10 espa241a tarif cialis france cialis online nederland cialis authentique suisse cialis coupons printable canadian discount cialis cipla cialis online cialis 5 effetti collaterali
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 23 و 15 دقیقه و 48 ثانیه

Thank you! Plenty of tips!

cialis bula we like it safe cheap cialis cialis super kamagra viagra vs cialis we choice cialis uk wow look it cialis mexico we recommend cheapest cialis cialis taglich cialis alternative cialis 5 mg schweiz
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 11 و 14 دقیقه و 56 ثانیه

Really quite a lot of beneficial knowledge.
cialis 100mg suppliers cialis generico comprar cialis navarr cialis authentique suisse cialis vs viagra cialis dosage cialis italia gratis generic cialis soft gels tadalafil tablets usa cialis online
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 15 و 52 دقیقه و 45 ثانیه

Nicely put. Kudos.
drugstore online shopping pharmacy onesource canada pharmacies online prescriptions drugs for sale online canada online pharmacies reviews pharmacy canada plus drugstore online canada pharmacy trusted pharmacy canada scam buy vistagra usa
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 09 و 57 دقیقه و 53 ثانیه

With thanks. Useful stuff.
how to get viagra online how to order viagra online buy online pharmacy where can i buy viagra over the counter get prescription for viagra buy sildenafil generic buy viagra without prescription online buy viagra generic online viagra prescription best place buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 01 و 26 دقیقه و 33 ثانیه

Regards! A good amount of stuff!

cialis great britain weblink price cialis buy cialis sample pack cialis generico milano free cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis pills cialis kaufen bankberweisung where to buy cialis in ontario we recommend cialis info
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 02 و 06 دقیقه و 50 ثانیه

Fantastic knowledge. Kudos!
where can i buy viagra uk get viagra online prescription buy real viagra online can i buy viagra without prescription buy viagra canada online buy prescription viagra online buy viagra china buy viagra onlines buy viagra online with paypal how to buy viagra uk
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 18 و 00 دقیقه و 14 ثانیه

Nicely put. Thanks a lot.
cialis et insomni buy cialis cheap 10 mg cialis soft tabs for sale cialis professional from usa acheter cialis kamagra cialis canadian drugs cialis cuantos mg hay wow look it cialis mexico cialis per paypa side effects for cialis
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 13 و 31 دقیقه و 08 ثانیه

Truly all kinds of superb material!
cialis et insomni enter site natural cialis buying cialis on internet try it no rx cialis precios cialis peru buy cialis online nz we recommend cialis info sialis cialis side effects cialis 5mg
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 20 و 52 دقیقه و 25 ثانیه

Thank you, I like this!
cialis pills price each american pharmacy cialis cialis generico online cialis for sale in europa cialis flussig cialis soft tabs for sale recommended site cialis kanada we like it cialis price cialis 5 mg tadalafil 10 mg
سه شنبه 30 آبان 1396 ساعت 18 و 39 دقیقه و 12 ثانیه
شما مطمئنا تخصص خود را در مقاله ای که می نویسید می بینید.
این بخش برای نویسندگان پرشورتر امیدوار است
مثل شما که نمی ترسید بگویید چگونه اعتقاد دارند.
در همه لحظات پیرو قلب خود باش.
چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 18 و 21 دقیقه و 10 ثانیه
اگر کسی بخواهد با جدیدترین فن آوری ها به روز شود، باید آن را داشته باشد
این صفحه وب را بازدید کنید و هر روز به روز باشید.
پنجشنبه 23 شهریور 1396 ساعت 09 و 30 دقیقه و 54 ثانیه
Hi there mates, its great post on the topic of cultureand completely defined, keep it up all the time.
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 02 و 06 دقیقه و 05 ثانیه
If you would like to take a great deal from this post then you have to apply these methods to your won webpage.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 14 و 23 دقیقه و 23 ثانیه
This paragraph is in fact a nice one it assists new the web people, who
are wishing in favor of blogging.
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 ساعت 16 و 35 دقیقه و 34 ثانیه
ممنون. واسه گزارش کارم استفاده کردم.
عالی بود.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]