تبلیغات
جوجه شیمیست - تیتراسیون ph متری
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
چهارشنبه 11 آبان 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi

تئوری:

مقدمه :
ا لکتروشیمی چیست؟ الکتروشیمی مبحثی در شیمی است که درمورد تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی و بالعکس

بحث می کند. در سلول های گالوانی، انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شود. در سلول های الکترولیز انرژی

 الکتریکی به شیمیایی تبدیل می شود.


سلول شیمیایی :

 هر سلول شیمیایی در واقع یک واکنش اکسایشی - کاهشی است. هر واکنش اکسایشی -کاهشی شامل دو نیم واکنش است.
هر نیم واکنش یک الکترود می باشد. نیم واکنش اکسایش، آند ونیم واکنش کاهش،کاتد نام دارد.


مثال در مورد یک سلول الکتروشیمیایی :


یک ظرف شامل محلول سولفات مس که در آن تیغه مسی قرار دارد.


Cu2+ + 2e →Cu


یک ظرف شامل محلول سولفات روی که در آن تیغه ای از روی قرار دارد.


Zn → Zn2+ + 2e


اگر ظرف ها را با پل نمکی به هم و دو تیغه را نیز بهم وصل کنیم ، جریان برق تولید می شود.


Cu2+ + Zn → Zn2+ + Cu

 

الکترود مرجع :

الکترود مرجه ایده آل( در مقایسه با الکترود استاندارد هیدروژن) دارا پتانسیلی دقیق، مشخص و پایدار است که نسبت

به محتوای محلول آنالیت کاملا غیر حساس است. به علاوه این الکترود باید دوام داشته و جمع و جور کردن آن آسان

باشد. و در اثر عبور جریان کوچک ف پتانسیل آن ثابت بماند.

 

الکترود کالومل:

الکترود کالومل { کالومل Hg2Cl2  است که حلالیت محدودی در آب دارد.} را می توان با طرح زیر نشان داد.

Hg | Hg2Cl2(sat'd) ,  KCl ( xM )||                                        

در رابطه بالا ، عبارت X غلظت کلرید پتاسیم در محلول است. سه غلظت 0.1 M  و 1 M  و اشباع ( در حدود 4.6 M  ) از

کلرید پتاسیم رایج است. الکترود کالومل اشباع رایجترین الکترود استاندارد است.زیرا تهیه آن آسان است.اشکال عمده آن بالا

بودن ضریب دمایی آن نسبت به دو نوع دیگر است.

واکنش الکترود در نیم سل کالومل عبارت است از:

Hg2Cl2 (s) + 2 e-               2 Hg (l) + 2 Cl- (aq)                                                  

 

الکترودهای مرجع نقره – کلرید نقره

این الکترود شبیه به الکترود کالومل اشباع شامل الکترود نقره غوطه ور در یک محلول است که توسط کلرید پتاسیم و کلرید

نقره اشباع شده است:

                         Ag| AgCl (sat'd) , KCl (sat'd) ||

نیم واکنش به صورت زیر است:                                                                                                                                                                                                                                           

                    AgCl(s) + e-                   Ag(s) + Cl- (aq)                 

پتانسیل این اکترود در دمای 25 °C برابر 0.199 V است

پتانسیل الکترود مایع:

پتانسیل اتصال – مایع در سر تاسر مرز دو محلول الکترولیت که دارای دو ترکیب متفاوت است برقرار می شود.

شکل زیر یک پتانسیل اتصال ساده را نشان میدهد که شامل محلول یک مولار اسید هیدروکلریک در تماس با محلول

0.01   مولار همان اسید است. یک حصار مشبک و خنثی، مشابه یک صفحه شیشه مشبک از مخلوط شدن دو محلول

جلو گیری می کند. هر دو یون هیدروژن و کلرید تمایل دارند که تا سر تاسر حصار مشبک، از محلول غلیظتر به

محلول رقیق تر نفوذ کنند. نیروی محرکه برای هر یک از دو یون متناسب با اختلاف فعالیت آنها در دو محلول است.

در این مثال ، یونهای هیدروژن بطور قابل ملاحظه ای نسبت به یونهای کلرید دارای تحرک بیشتری هستند.بنابراین

یونهای هیدروژن سریعتر از یونهای کلرید نفوذ می کنند و همان گونه که در شکل نشان داده شده است ، باعث جدایی

بارها می شوند. قسمت رقیق بین دو محلول به واسطه نفوذ سریع یونهای هیدروژن ، دارای بارهای مثبت می شود.

بدین ترتیب ، قسمت غلیظ محلول به واسطه حضور مقدار اضافی یون کلرید که تحرک کمتری دارند دارای بار منفی

می شود. پیدایش بار در دو طرف مرز، با نفوذ مقابله می کند و بسرعت حالت تعادل برقرار می شود . اختلاف

پتانسیل حاصل از این جدایی بار ممکن است به چندین صدم ولت برسد.

بزرگی پتانسیل مایع را می توان با قرار دادن پل نمکی بین دو محلول به حداقل رسانید. پل نمکی زمانی موثر است

که تحرک یونهای مثبت و منفی در پل تقریبا برابر یکدیگر بوده و همچنین غلظت آنها زیاد باشد. محلول اشباع کلرید

پتاسیم از هر دو جهت مناسب است.

    دیاگرام منفذ  متخلخل

تصویری از اتصال مایع: منبع پتانسیل اتصال،Ej  ، نشان داده شده است. ضخامت باریکه به تحرک نسبی هر دو یون بستگی دارد.

 

الکترودهای شناساگر (شاخص)

یک الکترود شناساگر ایده آل ، پاسخ سریع و تکرار پذیری را نسبت به تغییرات غلظت یک یون آنالیت ( یا گروهی

از یونهای آنالیت ) نشان می دهد. با وجود اینکه هیچ الکترود شناساگر ی در پاسخ خود مطلقا بطور ویژه عمل

 نمی کند. تعداد معدودی از آنها با قابلیت چشم گیری در دسترس است. الکترودهای شناساگر سه نوع اند: فلزی ،

غشایی و ترانزیستورهای اثر میدان یون گزین.

الکترودهای شناساگر فلزی به سه دسته ، نوع اول ، نوع دوم و الکترودهای ردوکس خنثی تقسیم می شوند.

 

الکترودهای غشایی مایع

الکترود غشایی مایع در سطح مشترک بین محلول حاوی آنالیت و تبادلگر یون مایع که بطور گزینشی با یون آنالیت

تشکیل اتصال می دهد، نوعی پتانسیل عرضی ایجاد می کند. این الکترودها برای پتانسیل سنجی مستقیم تعداد زیادی

از کاتیونهای چند ظزفیتی ، همانند بعضی از آنیونها توسعه یافته اند.

طرح زیر یک الکترود غشایی مایع را برای کلسیم نشان می دهد که شامل یک غشای هادی است که به طور گزینشی

یونهای کلسیم را مبادله می کند. محلول داخلی شامل غلظت معینی از کلرید کلسیم است و یک الکترود نقره که با

کلرید نقره پوشانده شده است ، الکترود مرجع داخلی را تشکیل می دهد. ترکیب موثر غشای مایع ، یک تبادلگر یونی

است که حاوی کلسیم دی آلکیل فسفات بوده و تقریبا در آب نامحلول است. در الکترودی که در این طرح نشان داده

شده ، تبادلگر یونی در یک مایع آلی غیر قابل امتزاج با آب ، حل شده است که به وسیله نیروی جاذبه به منافذ یک

صفحه منفذدار آبگریز رانده می شود. بنابراین ، این صفحه مانند غشایی است که محلول داخلی را از محلول آنالیت

جدا می کند.

 

اندازه گیری پتانسیل سنجی pH با الکترود شیشه ای:

الکترود شیشه ای بدون تردید مهمترین الکترود برای یون هیدروژن است. استفاده از آن راحت است و کمتر از سایر

الکترودهای حساس به pH تحت تاثیر عوامل دخالت کننده قرار می گیرد.

سیستم الکترودی شیشه – کالومل ابزاری است که برای اندازه گیری pH در بسیاری از شرایط مناسب است. این

سیستم می تواند بدون تحت تاثیر قرار گرفتن در محلولهایی که محتوی اکسید کننده قوی، کاهنده قوی ، پروتئینها و

گازها هستند ، مورد استفاده قرار گیرد. pH محلولهای با گرانروی زیاد و حتی مواد نیمه جامد را نیز می توان با این

سیستم تعیین کرد. الکترودها برای کاربردهای ویژه نیز در دسترس هستند. این الکترودها شامل الکترودهای کوچک

برای اندازه گیری pH یک قطره ( یا کمتر ) از محلول ، در حفره دندان یا عرق روی پوست هستند. میکروالکترودها

برای اندازه گیری pH در درون سلولهای زنده به کار می روند. الکترودهای مقاوم برای فرو بردن در سیستمهای

مایع روان ، نمایش دائمی pH را فراهم می آورند و الکترودهای کوچک می توانند بلعیده شوند تا اسیدیته محتویات

معده را اندازه گیری نمایند ( الکترود کالومل در دهان قرار داده می شود).

نوع مطلب :
برچسب ها : pH متری،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 00 و 14 دقیقه و 30 ثانیه
Thanks to my father who told me concerning this blog, this blog is really awesome.
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 12 و 48 دقیقه و 40 ثانیه
My brother suggested I might like this web site.

He was totally right. This post truly made my day. You cann't imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!
دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت 17 و 00 دقیقه و 19 ثانیه
Thanks for any other wonderful article. The place else could anybody get that type of information in such a perfect means of writing?
I've a presentation next week, and I am on the look for such information.
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 17 و 08 دقیقه و 14 ثانیه
Hello to every body, it's my first pay a quick visit of
this blog; this website contains amazing and actually good information designed for
readers.
دوشنبه 16 آذر 1394 ساعت 11 و 20 دقیقه و 45 ثانیه
بسیار ممنونم .باتشکر .
یکشنبه 30 مهر 1391 ساعت 09 و 44 دقیقه و 41 ثانیه
دستتون درد نکنه ودمتون گرم
یکشنبه 3 اردیبهشت 1391 ساعت 20 و 05 دقیقه و 56 ثانیه
باسلام بیشتر توقع داشتم از کارایی این تیتراسیون مطلبی بخونم ولی این مطالب هم خوب بودن ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]