تبلیغات
جوجه شیمیست - یون کلرید در آب روش ولهارد
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi

وسایل :
پیپت حجم سنجی ، ارلن ، استوانه مدرج ، بشر ، بورت ، قیف ، پایه ، گیره ، پی ست ، كاغذ صافی
مواد :
معرف آمونیوم فریك سولفات  ، اسید نیتریك غلیظ ،نقره نیترات ،محلول 0.05 مولار آمونیوم تیو سیانات ،یك نمونه از آب شهر
مقدمه و تئوری:
تیتراسیونهای رسوبی با نقره نیترات

نقره نیترات یک واکنشگر حجم سنجی و پر مصرف است.این واکنشگر برای تعین آنیونهایی که با نقره ایجاد رسوب می کنند به کار می رود.از میان این گونه ها می توان به هالیدها,انواع آنیونهای دوظرفیتی,مرکاپتانها و بعضی از اسیدهای چرب اشاره کرد.روشهای تیترسنجی که با نقره نیترات انجام می شوند گاهی روشهای آرژانتومتری نامیده می شوند.
   
انواع منحنیهای تیتراسیون

در روشهای تیترسنجی با دو نوع کلی از منحنیهای تیتراسیون بر خورد می کنیم.در نوع نخست,که منحنی s شکل نام دارد,بررسیهای اصلی به ناحیه ی کوچکی در اطراف نقطه ی هم ارزی محدود می شود. یک منحنی s شکل در شکل 1-9 الف نشان داده شده است. در نوع دوم , که منحنی پاره خطی نام دارد اندازه گیریها در هر دو طرف  نقطه ی هم ارزی  و به اندازه ی کافی  دور از آن انجام می شود. از اندازه گیری در نزدیکی نقطه ی هم ارزی پرهیز می شود. یک نمونه از منحنی پاره خطی در شکل 1-9 ب نشان داده شده است. منحنی s شکل سرعت و سهولت را در اختیار استفاده کننده قرار می دهد. در واکنشهایی که تنها در حضور مقدار قابل توجهی از واکنشگر اضافی یا آنالیت کامل می شود استفاده از منحنی پاره خطی سودمند است.

منحنیهای تیتراسیون برای روشهای نقره سنجی

تهیه ی منحنی برای تیتراسیون نقره سنجی به سه نوع محاسبه نیاز دارد که هر یک برای مرحله ای ویژه از تیتراسیون به کار برده می شود:(1) نقاط پیش هم ارزی,(2) نقاط هم ارزی و(3) نقاط پس هم ارزی.
در مرحله ی پیش هم ارزی, غلظت آنالیت از غلظت اولیه ی آن و داده های حجم سنجی محاسبه می شود. در نقطه ی هم ارزی یون نقره و یون آنالیت در نسبتهای استوکیومتری وجود دارند و غلظت یون نقره مستقیم از روی ثابت حاصلضرب انحلال پذیری استخراج می شود. در مرحله ی پس هم ارزی , غلظت تجزیه ای مازاد نقره نیترات محاسبه می شود و فرض می شود که این مقدار با غلظت تعادلی برابر باشد.
نقره
نقره ، یکی از عناصر شیمیایی، با نشانه Ag ، دارای عدد اتمی 47 ، وزن اتمی 107.8682 و در گروه یک فرعی (IB) جدول تناوبی قرار گرفته است. نقره فلزی سفید مایل به خاکستری و براق است و از نظر شیمیایی یکی از فلزات سنگین و از جمله فلزات نجیب و از نظر تجارتی عنصری گرانبها تلقی می‌گردد. نقره یکی از عناصری است که از گذشته های دور و دورانهای باستان بعنوان یک فلز شناخته شده و مورد استفاده واقع میشده و از آن در کتابهای فراعنه مصری ، که قدمت این کتابها به حدود 3600 سال قبل از میلاد مسیح بالغ می‌گردد، بعنوان فلزی که از نظر ارزش دارای {5}{2}frac\ ارزش طلا است، یاد شده است. از نقره ، 25 ایزوتوپ رادیواکتیو شناخته شده اند که دارای اجرام اتمی 102 الی 117 می‌باشند. نقره معمولی از دو ایزوتوپ با جرمهای 107 و 109 تشکیل شده است.
 خصوصیات فلز نقره
نقره خالص فلزی براق و نسبتا نرم است که تا اندازه ای سخت تر از طلاست. زمانیکه این فلز پرداخت شود، دارای درخشندگی می‌شود و می‌تواند 95% از نور تابیده به خود را بازتاب نماید. این عنصر در میان کلیه فلزات ، مقام بهترین رسانا در زمینه گرما و الکتریسیته را دارا است و در زمینه قدرت چکش خواری و مفتول شوندگی دارای مرتبه دوم پس از طلا است. چگالی نقره 10.5 برابر آب است، بصورتیکه یک متر مکعب از آن دارای وزن 10500 کیلوگرم می‌باشد. نقره در 961 درجه سانتیگراد ذوب شده و در حدود 2200 درجه سانتیگراد می‌جوشد.
طلا و نقره مانند محلولهای واقعی می‌توانند در هر نسبتی با یکدیگر مخلوط شده و آلیاژ تشکیل دهند. کیفیت نقره و یا بعبارت بهتر عیار آن بر حسب تعداد قسمت نقره خالص در 1000 قسمت مخلوط فلزات بیان می‌گردد و بطور معمول نقره تجاری دارای عیار 999 است.
خواص شیمیایی نقره
اگرچه نقره از نظر شیمیایی در میان فلزات نجیب فلزی بسیار واکنش پذیر تلقی می‌گردد، لکن باید توجه داشت که در مقایسه با سایر عناصر از مرتبه واکنش پذیری قابل ملاحظه‌ای برخوردار نمی‌باشد. این عنصر به آسانی اکسیده شدن آهن اکسید نمی‌شود، لکن با گوگرد و هیدروژن سولفید واکنش داشته و تشکیل همان تیرگی آشنا را می‌دهد که در نقره‌هایتان ملاحظه می‌کنید.
برای رفع این نقیصه می‌توان آبکاری نقره را با کمک رودیم به انجام رسانیده و از وقوع تیرگی مورد نظر پیشگیری نمود همچنین با استفاده از کرم (Cream) یا پولیش نقره می‌توان لایه تیره بسیار نازکی را که نقره در ترکیب با گوگرد بوجود آورده است را زدوده و آن را مجددا براق نمود. از طرف دیگر این تیرگی را می‌توان از نظر شیمیایی بوسیله حرارت دادن ظرف مورد نظر در محلوا رقیقی از کلرید سدیم و کربنات هیدروژن سدیم یا قرار دادن قسمت تیره در تماس با فلزی فعالتر مانند آلومینیوم که می‌تواند با گوگرد ترکیب شود و مجددا فلز را به حالت اولیه برگرداند، از بین برد.
نقره نمی‌تواند با اسیدهای غیر اکسیدکننده مانند اسیدهای کلریدریک و سولفوریک یا بازهای قوی مانند هیدروکسید سدیم واکنش نماید، لکن اسیدهای اکسنده مانند اسید نیتریک یا اسید سولفوریک غلیظ آن را در خود حل کرده و یون یک مثبت نقره (+ Ag) را تشکیل می‌دهند. این یون که در کلیه ترکیبات ساده و محلول نقره وجود دارد، تقریبا بصورت ساده ای با استفاده از عوامل احیا کننده آلی مانند آنچه در آئینه های نقره ای ملاحظه می‌شود، به فلز آزاد احیا می‌گردد. برای آبکاری نقره لازم است یونهای کمپلکس نقره احیا شود. یون (+Ag)بی‌رنگ است، لکن تعدادی از ترکیبات نقره بدلیل نفوذ سایر اجزای تشکیل دهنده ساختمانی رنگینند. باید توجه داشت که اکسیژن درحد حیرت انگیزی در نقطه ذوب نقره به میزان 20 قسمت حجمی از اکسیژن در یک قسمت حجمی نقره حل می‌شود. پس از سرد کردن مایع مورد نظر نیز اکسیژن به میزان 75% قسمت (از نظر حجمی) در نقره باقی می‌ماند.
تجزیه و شناسایی
محلولهای حاوی یون نقره را می‌توان به آسانی تشکیل رسوب کلرید نقره بوسیله افزایش اسید کلریدریک ، شناسایی کرد. این رسوب را می‌توان از رسوبهای سرب و جیوه یک ظرفیتی ، بوسیله قدرت حل شدن آن درهنگام افزودن هیدروکسید آمونیوم اضافی و ایجاد رسوب مجدد با افزودن اسید نیتریک متمایز نمود. مضافا تجزیه وزنی بوسیله کلرید نقره یا برمید نقره که به آسانی قابل رسوب دادن ، خشک کردن و توزین می‌باشند، میسر می‌باشد. همچنین می‌توان یون نقره را بوسیله عمل الکترولیز به نقره فلزی احیا و بدین روش توزین نمود. از محلول تیوسیانات پتاسیم استاندارد شده نیز می‌توان برای تجزیه حجمی نقره استفاده کرد.

کمپلکس های نقره
نقره یک ظرفیتی تعداد زیادی از ترکیبات پایدار کوئوردیناسیونی تشکیل می‌دهد. این ترکیبات اغلب دو کوئوردینانسی بوده، دارای دو گروه یونی یا مولکولی پیوسته به یک یون مرکزیAg مانند Ag(CN)_2 می‌باشند. کمپلکسهای کوئوردیناسی مانند -AgCl_3]
2] نیز شناخته شده‌اند و احتمالا کمپلکسهای چهار کوئوردیناسی مانند-AgCl_4]
3] در محلولها رخ می‌دهد. نقره دو ظرفیتی می‌تواند در برابر تجزیه ، بوسیله تشکیل یون +Ag 2 با استفاده از ترکیبات آلی مانند ارتو_ فنانترولین ، پیریدین و alpha' ،\alpha\ _ دی پیریدیل پایدار شود. یون نقره سه ظرفیتی (+Ag3) نیز با استفاده از کمپلکس شدن به وسیله اتیلن دی بی گوایند پایدار می‌شود. از طرف دیگر کلیه فلزات ضرب سکه ، یعنی مس ، نقره و طلا به آسانی با موادیکه اتمهای نیتروژن ، گوگرد یا هالوژن برای اتصال با آنها تدارک می‌کنند، کمپلکس می‌شوند (در مقایسه با موادیکه تدارک اکسیژن می‌نمایند). بعنوان مثال کمپلکسهای نقره با یون هیدروکسید (در مقایسه با کمپلکسهای هیدروکسیدروی که کوئوردینانس‌شونده خوبی با اکسیژن هستند) خیلی پایدار نیستند، بنابراین اکسید نقره در محلولهای قوی هیدروکسید سدیم فقط به میزان کمی حل می شود، در حالیکه هیدروکسید روی با توجه به کوئوردیناسیون شدنش با هیدروکسید ، در آن حل می‌شود.


نقطه ی آغاز

در ابتدا محلول نسبت به ag+,m 0,000  است و pag نا معین است.پس از افزایش 500ml از واکنشگر غلظت یون برمید به دلیل تشکیل رسوب و رقیق شدن کاهش می یابد. پس غلظت تجزیه ای NaBr عبارت است از:
 تعداد میلی مولNaBr پس از افزایش AgNo3 =cNaBr                 
                        حجم کل محلول     
تعداد میلی مولAgNO3افزوده شده - تعداد میلی مولNaBrاولیه=
                      حجم کل محلول

M)001000*ML500)-(5000ML*000500M)=
ML+500ML                  5000       
Mmol-00500)=364*10^-302500)                 
              mL              5500   


جمله ی نخست در صورت کسرهای این معادله ها تعداد میلی مولهای NaBr اولیه در نمونه و جمله ی دوم تعداد میلی مولهای AgNo3 افزوده شده را , با تعداد میلی مولهای Br- واکنش داده برابر است. در مخرج کسرهای رقیق شدن محلول در نتیجه ی افزایش واکنشگر در نظر گرفته می شود.
هم NaBr واکنش نداده و هم AgBr کم محلول در غلظت گونه ی یون برمید شرکت می کند. پس, غلظت تعادلی  Br- به اندازه ی Br- حاصل از انحلال پذیری مولی رسوب بزرگتر از غلظت تجزیه ای NaBr است:

                                               3-^10*3,64=[-Br]

مشارکت نقره برمید  در غلظت تعادلی یون برمید برابر [Ag+]   است , زیرا از این ترکیب به ازای هر یون برمید , یک یون نقره ایجاد می شود .از این جمله , بجز در مواردی که غلظت NaBr خیلی کوچک است, می توان چشمپوشی کرد.یعنی ,     3-^10*3,64>>[Ag+]  , و بنابر این            3-^10*64, cNaBr = 3 =Br-                               
غلظت یون نقره از رابطه ی زیر نتیجه می شود:
= Ksp[Ag+]
[Br-]

برای بدست آوردن PAg, از دو طرف این معادله لگاریتم منفی می گیریم. پس

             ([-Br]log-) log Ksp -- =[Ag+]-log

با توجه به تعریف تابع p-, می توان نوشت:

pAg = pKsp – pBr                                  
= -log 5.2*10^-13 – pBr                        
= 12.28 – (-log3.64*10^-3)                  
=12.28 – 2.44 = 9.84                          
این رابطه برای هر محلول حاوی یونهای نقره و برمید که در تماس با نقره برمید جامد باشد به کار می رود . توجه کنید که pAg محاسبه شده با 1.4*10^-10  = [Ag+] مرتبط است و در واقع ,همان گونه که در ابتدا فرض کردیم , 3.64*10^-3 بسیار کوچکتر است.

نقاط دیگر در ناحیه ی پیش از هم ارز شیمیایی را می توان  به همین روش بدست آورد. داده ها برای تعدادی از این نقاط در ستون 3 جدول 9_2 یافت می شوند.                

نقطه ی هم ارزی
در نقطه ی هم ارزی , NaBr  و AgNo3  هیچ کدام به مقدار اضافی وجود ندارد و بنابراین غلظت یون نقره و برمید باید برابر باشد. با جایگزینی این تساوی در عبارت حاصلضرب انحلال پذیری نتیجه می شود:

       7 -^10* 7.21 =-13-^10*05.2√ = [Br-] = [Ag+]
pAg = pBr = -log (7.21*10^-7)                    

بعد از افزایش 25.10 از واکنشگر اکنون محلول حاوی مقدار زیادی از AgNo3   است می توان نوشت:

تعداد میلی مول اولیه NaBr - تعداد کل میلی مولAgNo3  = cAgNo3
                                   حجم کل محلول
= (25.10ML * 00.1000M) – (50.00ML * 0.00500M)
ML                        (25.10+50.00)
                                           
                                               -5^10*1.33=
 
بنابر این غلظت تعادلی یون نقره عبارت است از:
33 * 10^-5.1 ≈ [Br-] +  5 -^10*1.33 = [Ag+]

در این معادله [Br-]    معیاری از غلظت Ag+ حاصل از انحلال پذیری جزئی AgBr است:
 که معمولا می توان از آن چشمپوشی کرد.        
                                                     پس
                                                                        pAg = -log(1.33*10^-5) = 4.876 = 4.88                     
سایر نقاط تعیین هویت منحنی تیتراسیون پس از نقطه ی هم ارزی را می توان به روش مشابه به دست آورد که در جدول 9-2 این داده ها یافت می شوند.

واحدهای بکار رفته در گزارش یون كلریدآب
معمولا بر حسب ppm یعنی mg/lit بیان می‌شود. علاوه بر این ، واحدهای آلمانی ، انگلیسی ، فرانسوی ، آمریکایی را نیز در بیان آن بکار می‌برند.
روش کار :
1- بشر را شسته و 50 میلی لیتر آب شهر را توسط استوانه مدرج در بشر میریزیم.
2-  20میلی لیتر محلول نقره نیترات 0.05 مولار توسط پیپت به آن اضافه می كنیم و حداقل 10 دقیقه آن را به هم بزنید .
3- بشر محتوی رسوب AgCl در یك ارلن كاملا تمیز صاف كنید و بشر را با پیست آب مقطر بشورید .
4- یك میلی لیتر اسید نیتریك غلیظ به آن اضافه كنید .
5- 3 میلی لیتر محلول معرف آهن III   Fe³̽  ) محلول آمونیوم فریك سولفات FeNH4(SO4)2 ) به ارلن اضافه كنید .محلول زرد رنگ میشود .
6- بورت را با محلو ل0.05 مولار آمونیوم تیو سیانات NH4SCN پر نموده هوا گیری كرده و ارلن را تا ظهور رنگ قرمز تیتر كنید حجم مصرفی را یادداشت كنید .
7- ־ppm Cl  بر حسب خود و كربناتی محاسبه و گزارش نمایید.
واكنش مرحله 2:
  Ag Cl → Ag͊   +   ־Cl
واكنش مرحله 6:
 
    → Ag SCN־Ag͊ + SCN
واكنش پایان تیتراسیون :
Fe³ ͊   +   SCN  →  FeSCN² ͊     
جدول حاصل از آزمایش:
حجم آمونیوم تیو سیانات مصرفی (ml )
12.8

نمونه محاسبات:

  (CM*VSCN)=mEq -   CM*VAg))
(0.05*20)  -  (0.05*12.8)=0.36

Ppm Cl=(mEq /50ml)*(35.5mgr/1mEq)*(1000ml/1Lit)=255.6
360=Ppmcl*(50/E)=ppmCl كربناتی


جدول حاصل از محاسبات:
ppmCl كربناتی ppmCl־ میلی اكی والان گرم Cl
360 255.6 0.36

نتیجه گیری: در این آزمایش با استفاده از نقره ، یون های كلرید در آب را رسوب داده و سپس با استفاده از آمونیوم تیو سیانات مقدار اضافی نقره را با تیتراسیون محاسبه نموده و از اختلاف آن دو مقدار Cl را محاسبه می نماییم و ppmCl  را بر حسب خود و كربناتی گزارش می نماییم.

منابع خطا: در اندازه گیری حجم های  دقیق مصرفی در لحظه و در تشخیص دقیق تغییر رنگ

نوع مطلب :
برچسب ها : یون کلرید در آب روش ولهارد،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 08 و 02 دقیقه و 11 ثانیه

With thanks. Fantastic stuff!
cialis with 2 days delivery india cialis 100mg cost no prescription cialis cheap cialis canada on line cialis generisches kanada we like it cialis soft gel acheter du cialis a geneve cialis official site cialis e hiv cialis patentablauf in deutschland
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 12 و 54 دقیقه و 23 ثانیه

Thanks! Useful information.
cialis pas cher paris dose size of cialis cialis preise schweiz cialis canada cialis baratos compran uk overnight cialis tadalafil only here cialis pills tadalafil 10 mg cialis 100mg suppliers costo in farmacia cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 01 و 24 دقیقه و 51 ثانیه

Good info. Thanks a lot.
prices for cialis 50mg generic low dose cialis tadalafil 20mg venta cialis en espaa buy cialis online cialis ahumada get cheap cialis tarif cialis france cialis generic ou trouver cialis sur le net
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 14 و 28 دقیقه و 21 ثانیه

You said it exceptionally well!
cialis daily reviews chinese cialis 50 mg the best site cialis tablets cialis coupons printable cialis 5 mg cilas cialis for daily use buy original cialis cialis flussig cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 03 و 01 دقیقه و 45 ثانیه

You reported that adequately!
cialis tadalafil online cialis 5 mg buy cialis patentablauf in deutschland generic cialis click here to buy cialis cialis generic cialis vs viagra acheter cialis kamagra cialis cipla best buy enter site very cheap cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 02 و 44 دقیقه و 01 ثانیه

Seriously all kinds of terrific facts.
cialis 10 doctissimo american pharmacy cialis cialis herbs cialis taglich cialis dose 30mg cialis prezzo al pubblico click here cialis daily uk cialis australian price cialis per paypa cialis official site
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 02 و 29 دقیقه و 38 ثانیه

You actually mentioned it exceptionally well!
cialis super kamagra generic cialis 20mg uk cialis online deutschland generic cialis review uk comprar cialis navarr cialis prezzo in linea basso where to buy cialis in ontario cialis 5 mg buy cialis sale online buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 14 و 05 دقیقه و 53 ثانیه

Regards! I like it.
price cialis per pill deutschland cialis online cialis cost generic for cialis cialis cipla best buy venta cialis en espaa acheter cialis kamagra generic cialis pro price cialis best precios de cialis generico
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 02 و 56 دقیقه و 50 ثانیه

With thanks, An abundance of content.

canadian cialis cialis generico postepay cialis for daily use precios de cialis generico cialis 5 mg il cialis quanto costa cialis for daily use cialis diario compra cialis online holland cialis reviews
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 15 و 37 دقیقه و 21 ثانیه

Well expressed truly! .
cialis billig cipla cialis online recommended site cialis kanada generico cialis mexico cialis sicuro in linea cialis generic tadalafil buy best generic drugs cialis generic cialis levitra purchase once a day cialis tadalafil generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 03 و 32 دقیقه و 50 ثانیه

Point well considered!.
generic cialis at the pharmacy cialis usa cost cialis super kamagra cialis coupon cialis lowest price overnight cialis tadalafil cialis 20 mg cialis rezeptfrei sterreich cialis billig tadalafil generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 15 و 04 دقیقه و 03 ثانیه

Regards! Plenty of knowledge!

cialis coupons printable free cialis cialis en 24 hora how does cialis work look here cialis cheap canada viagra or cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis daily venta de cialis canada only best offers 100mg cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 03 و 01 دقیقه و 50 ثانیه

Point nicely taken..
acquisto online cialis buy cialis no prescription cialis cheap cialis name brand cheap safe site to buy cialis online cialis 20 mg effectiveness warnings for cialis cialis online achat cialis en itali calis
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 18 و 05 دقیقه و 16 ثانیه

Valuable data. Regards.
levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra online vardenafil levitra online buy levitra buy levitra 20 mg buy generic levitra cheap 20mg levitra buy 10 mg levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 10 و 19 دقیقه و 59 ثانیه

You actually mentioned it exceptionally well.
click here take cialis side effects of cialis deutschland cialis online enter site very cheap cialis when will generic cialis be available prix cialis once a da how to buy cialis online usa buy cialis online legal female cialis no prescription cialis generic
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 06 و 15 دقیقه و 38 ثانیه

Nicely put. Regards.
cialis rckenschmerzen price cialis best click here to buy cialis precios de cialis generico where do you buy cialis generic cialis 20mg tablets cialis per paypa achat cialis en suisse canadian drugs generic cialis non 5 mg cialis generici
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 05 و 14 دقیقه و 37 ثانیه

You actually expressed it terrifically!
buy name brand cialis on line cialis super kamagra cialis rezeptfrei sterreich wow look it cialis mexico cialis prices how to purchase cialis on line cialis patentablauf in deutschland costo in farmacia cialis cialis manufacturer coupon cialis 5 mg effetti collateral
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 22 و 12 دقیقه و 06 ثانیه

Nicely put, Appreciate it!
acheter du cialis a geneve cialis tadalafil cialis purchasing enter site very cheap cialis dosagem ideal cialis generic cialis tadalafil buying cialis on internet viagra vs cialis vs levitra acquisto online cialis cialis great britain
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 04 و 17 دقیقه و 03 ثانیه

Thanks a lot! Fantastic information!
the best choice cialis woman cialis canadian drugs acquistare cialis internet cialis 20 mg best price cialis professional yohimbe cialis uk only best offers 100mg cialis cialis generika in deutschland kaufen we like it cialis price cialis en 24 hora
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 16 و 55 دقیقه و 25 ثانیه

Thank you. Lots of knowledge!

recommended site cialis kanada cialis cost cialis sicuro in linea cialis pills boards we recommend cialis info we choice cialis pfizer india cialis cost cialis online holland when can i take another cialis cialis reviews
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 20 و 52 دقیقه و 05 ثانیه

Cheers, Excellent information!
cialis reviews no prescription cialis cheap price cialis wal mart pharmacy prezzo cialis a buon mercato opinioni cialis generico cialis 5 mg schweiz pastillas cialis y alcoho low cost cialis 20mg generic cialis tadalafil cialis billig
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 09 و 06 دقیقه و 38 ثانیه

Fantastic write ups, Thanks a lot!
buy herbal viagra online buy viagra pharmacy buy viagra online uk no prescription can i buy viagra without a prescription how to buy viagra safely online online pharmacy viagra uk buy viagra online with paypal vigra buy viagra where can i buy real viagra
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 00 و 43 دقیقه و 59 ثانیه

This is nicely said. .
acquistare cialis internet cialis mit grapefruitsaft cialis super kamagra cialis rezeptfrei sterreich only now cialis 20 mg cialis prezzo al pubblico only best offers 100mg cialis wow look it cialis mexico cialis name brand cheap cialis 20mg preis cf
جمعه 12 آبان 1396 ساعت 20 و 46 دقیقه و 35 ثانیه
من واقعا خوشحالم که به این وب سایت نگاه می کنم
پست هایی که حاوی تن از حقایق ارزشمند است، با تشکر برای ارائه
این داده ها.
شنبه 18 شهریور 1396 ساعت 20 و 09 دقیقه و 08 ثانیه
Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious
if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you
can advise? I get so much lately it's driving me insane so
any support is very much appreciated.
پنجشنبه 2 شهریور 1396 ساعت 11 و 16 دقیقه و 08 ثانیه
These are actually impressive ideas in on the topic of blogging.
You have touched some pleasant factors here. Any
way keep up wrinting.
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 22 و 00 دقیقه و 51 ثانیه
What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've
discovered It absolutely useful and it has helped me out
loads. I'm hoping to contribute & help different users like its aided me.
Great job.
سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 20 و 30 دقیقه و 54 ثانیه
Hi there I am so grateful I found your blog page, I really found you by error, while
I was browsing on Digg for something else, Nonetheless
I am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to go through it
all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the
great job.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 13 و 27 دقیقه و 03 ثانیه
Genuinely when someone doesn't understand afterward its up to other visitors that they will assist, so here it occurs.
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 03 و 30 دقیقه و 32 ثانیه
Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or
if you have to manually code with HTML. I'm starting a
blog soon but have no coding expertise so I wanted to get
advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]