تبلیغات
جوجه شیمیست - تست امینها
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi

آمینها و سایر ترکیبات حاوی نیتروژن از جمله فراوانترین مولکولهای آلی هستند. همه آمینها خصلت بازی دارند (آمینهای نوع اول و دوم می‌توانند به عنوان اسید هم عمل کنند) ، پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهند، و در واکنشهای جانشینی به عنوان هسته دوست عمل کنند. پس در بسیاری از جنبه‌ها شیمی آمینها با شیمی الکلها و اترها شباهت دارد. ولی تفاوتهایی هم در فعالیت دارند، زیرا الکترونگاتیوتیه نیتروژن کمتر از اکسیژن است.
بسیاری از ترکیبات فعال بیولوژیکی حاوی نیتروژن هستند. بسیاری از آمینهای ساده به عنوان دارو مصرف می‌شوند. علاوه بر کاربرد آمینها در داروسازی و تفکیک انانیتومرها ، آمینها موارد استفاده گوناگونی در صنعت دارند. هگزا متیلن دی آمین (HMDA) یک آمین ، با اهمیت تجاری است. که ماده اولیه تهیه صنعتی نایلون است. این ماده با هگزان دی اوییک (آدپیک) اسید ، کوپلیمر می‌شود و نایلون 6 ، 6 ایجاد می‌گردد. از این نایلون جوراب ، جامه‌های کشباف و میلیونها تن الیاف نساجی ساخته می‌شود.

برای شناسایی آمینها از تست های زیر استفاده می شود ، علاوه بر این انحلال پذیری و ویژگی بازی آمینها یکی از بهترین راههای شناسایی آنها ست. ( می توانید به بخش حلالیت مراجعه کنید).
1- آزمایش هینزبرگ
1/0 میلی لیتر از آمین مایع یا 1/0 گرم از آمین جامد و 2/0 گرم پارا – تولوئن سولفونیل کلرید و 5 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 10 % را در یک لوله آزمایش کوچک بریزید. درب لوله را کاملاً ببندید و برای 3-5 دقیقه آنرا تکان دهید. سپس درب لوله را بردارید و در حالیکه آنرا تکان می دهید برای یک دقیقه بوسیله حمام بخار حرارت دهید. بعد لوله را بگذارید سرد شود و یک قطره از آنرا روی کاغذ PH قرار دهید چنانچه PH آن بازی نیست، مقدار بیشتری سدیم هیدروکسید اضافه نمایید تا به PH بازی برسد. چنانچه رسوب تشکیل شود، مخلوط بازی را با افزایش 5 میلی لیتر آب رقیق نمایید و خوب تکان دهید. اگر رسوب نامحلول باشد، ممکن است سولفون آمید دو استخلافی تشکیل شده باشد که در اینصورت آمین نوع دوم است. ( توجه : رسوب نامحلول ممکن است پارا – تولوئن سولفونیل کلرید شد که در واکنش شرکت نکرده است ). اگر بعد از رقیق کردن مخلوط رسوبی باقی نماند، یا اگر از ابتدا تشکیل نشده بود، به دقت به محلول هیدروکلریک اسید 5 % اضافه نمایید و با کاغذ لیتموس PH آن را برای اسیدی بودن بررسی کنید. اگر در این مرحله رسوب ایجاد شد، دلیل بر تشکیل سولفون آمید یک استخلافی است یعنی مجهول، آمین نوع اول است. اگر هیچگونه واکنشی انجام نشد، مجهول ممکن است آمین نوع سوم باشد.
چنانچه نتایج حاصل از روش بالا واضح نبود می توانید به جای پارا – تولوئن سولفونیل از 2/0 میلی لیتر بنزن سولفونیل کلرید استفاده کنید. در صورت استفاده از این واکنشگر محصول جامد تشکیل نمی شود و محصول بصورت روغنی است.

2- نیترو اسید
1/0 گرم آمین را در 2 میلی لیتر اب حل کنید و به این محلول 8 قطره سولفوریک اسید غلیظ اضافه کنید، این مخلوط را در یک لوله آزمایش بزرگ نهیه نمایید و سپس در حمام یخ بگذارید دمای آن باید بین صفر تا 5 درجه باشد. در یک لوله آزمایش دیگر 2 میلی لیتر محلول آبی سدیم نیتریت 5 % بریزید و بگذارید سرد شود و در لوله آزمایش سوم 2 میلی لیتر محلول آبی سدیم هیدروکسید 10 % که 1/0 گرم بتا- نفتول در آن حل شده است بریزید و این لوله را هم در حمام یخ قرار دهید. محلول سدیم نیتریت سرد را قطره قطره به محلول آمین سرد شده اضافه نمایید وهر بار خوب بهم بزنید. با دقت به خروج گاز نیتروژن نگاه کنید. باید توجه داشته باشید گاز نیتروژن بی رنگ است اما گاز نیتروژن اکسید قهوه یی است. متصاعد شدن گاز نیتروژن در دمای 5 درجه و یا کمتر از آن نمایاننده آمین آلیفاتیک نوع اول (RNH2) است. تشکیل روغن زرد رنگ یا رسوب نشان دهنده آمین نوع دوم است. آمینهای نوع سوم آلیفاتیک در شرایط معمولی با اسید نیترو واکنش نمی دهند و نیتروژن آمینهای نوع سوم آروماتیک با اسید نیترو واکنشی نمی دهد، اما بین + Na و حلقه آروماتیک، واکنش استخلافی الکترون دوستی انجام می شود.
اگر در 5 درجه خروج گاز مشاهده نشد و یا خروج گاز بسیار کم بود. نیمی از محلول را در یک لوله آزمایش بریزید و با آرامی آنرا حرارت دهید تا به دمای اطاق برسد. در این دما خروج حبابهای گاز نیتروژن قابل رؤیت است. که نشان دهنده آمین آروماتیک نوع اول (ArNH2) است. به نصف دیگر محلول که باقیمانده است قطره قطره محلول β- نفتولدر سود اضافه نمایید. چنانچه رسوب قرمز رنگ تشکیل شود، قطعاً مجهول آمین آروماتیک نوع اول (ArNH2) است.
3- PH محلول آبی
چنانچه ترکیب در آب محلول است، با حل کردن مقداری از آن در آب محلول آبی آنرا تهیه نمایید و PH آنرا با کاغذ PH بررسی نمایید. چنانچه ترکیب آمین باشد، بازی است و PH محلول آن بالا است. اگر ترکیب در آب نامحلول بود باید آنرا در محلول اتانول – آب و یا دی اکسان – آب حل کنید.
4- استیل کلرید
آمینها با واکنشگر استیل کلرید واکنش می دهند ( با آزاد شدن گرما ). 5/0 میلی لیتر از آمین را در یک لوله آزمایش کوچک بریزید و سپس با احتیاط 10 تا 15 قطره استیل کلرید را قطره قطره به امین اضافه کنید، ایجاد حرارت و گاز هیدروژن کلرید نشان دهنده مثبت بودن نتیجه آزمایش است. چنانچه مخلوط آزمایش را با آب رقیق کنید، برای آمینه نوع اول و نوع دوم رسوب استامید تشکیل می شود. برای آمینهای نوع سوم چنین نتیجه یی مشاهده نمی شود.

تهیه مشتق

سودمندترین مشتقات برای آمینهای نوع اول و دوم، استامید، بنزآمید و پارا– تولوئن سولفون آمید هستند. متداولترین مشتقی که برای آمینهای نوع اول و دوم و سوم می توان تهیه کرد نمک پیکریک اسید یعنی پیکرات آمین است. یکی از مفیدترین مشتقها برای آمین نوع سوم نمکهای نوع چهارم است که از ترکیب آمین با متیل یدید قابل تهیه است.

1- استامید
در یک ارلن مایر کوچک حدود یک میلی مول آمین و 5/0 میلی لیتر استیک ایندرید بریزید. مخلوط را برای 5 دقیقه حرارت دهید سپس 5 میلی لیتر آب به آن بیافزایید و محلول را بشدت بهم بزنید تا محصول بصورت رسوب ظاهر شود و استیک ایندرید اضافی هیدرولیز شود. چنانچه محصول بصورت بلور رسوب نشد با یک بهمزن شیشه یی دیواره ظرف را خراش دهید. با صاف کردن مخلوط روی قیف بوخنر، بلورها را جدا نمایید و چند بار با محلول هیدروکلریک اسید 5 % سرد بشویید، سپس برای تخلیص آنرا با مخلوط حلال، متانول – آب متبلور نمایید.
برای آمینهای آروماتیک یا آنهایی که خصلت بازی زیاد ندارند، به عنوان حلال آنها و همچنین کاتالیزور واکنش باید از پیریدین استفاده شود. چنانچه از پیریدین استفاده شود، مخلوط باید مدت بیشتری ( بیش از یک ساعت ) حرارت داده شود و واکنش را در بالنی که مجهز به مبرد است رفلاکس نمود. بعد از رفلاکس، باید مخلوط واکنش را با 5 تا 10 میلی لیتر سولفوریک اسید 5 % استخراج نمود تا پیریدین آن جدا شود.

2- بنزآمید
الف- در یک لوله آزمایش حدود یک میلی مول آمین و یک میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 10 % بریزید و سپس 5/0 گرم بنزوئیل کلرید ( یا پارا – نیتروبنزوئیل کلرید ) به مخلوط بیافزایید. درب لوله را ببندید و مخلوط ر برای 10 دقیقه بشدت تکان دهید. بعد از تکان دادن با افزایش هیدروکلریک اسید رقیق به مخلوط، PH آنرا به حدو 8-7 برسانید. رسوب را روی قیف بوخنر صاف کنید و آنرا با آب سرد کاملاً بشویید و برای تخلسص از حلال مخلوط، اتانول – آب آنرا متبلور نمایید.
3- پیکرات
2/0 گرم مجهول را در 5 میلی لیتر اتانول حل کنید و سپس 5 میلی لیتر محلول اشباع شده پیکریک اسید در اتانول به آن اضافه نمایید. محلول را حرارت دهید تا به جوش آید و سپس بگذارید در دمای اطاق سرد شود. رسوبات را روی قیف بوخنر صاف کنید و با کمی اتانول سرد آنرا بشویید.
4- متیودید
در یک لوله آزمایش بزرگ به حجم مساوی از آمین و متیل یدید ( 5/0 میلی لیتر از هر کدام ) را مخلوط نمایید. مخلوط را برای چند دقیقه بگذارید بماند. سپس آنرا برای 5 دقیقه روی حمام بخار رفلاکس نمایید. سپس نمونه را بگذارید سرد شود و متیودید در اثر سرد شدن متبلور می شود. اگر بلورها ظاهر نشد با بهمزن شیشه یی دیواره ظرف را خراش دهید. مخلوط با قیف بوخنر صاف کنید و بلورها را جدا کنید و برای تخلیص آنها را با حلال اتانول یا اتیل استات متبلور نمایید.

4843 4843
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 01 و 35 دقیقه و 06 ثانیه

Info effectively considered..
discount cialis chinese cialis 50 mg sialis cialis per paypa cialis professional yohimbe cialis manufacturer coupon viagra cialis levitra cialis 30 day sample venta cialis en espaa cialis professional yohimbe
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 18 و 07 دقیقه و 25 ثانیه

Thanks. I appreciate it!
cialis therapie cilas cialis billig tadalafil 20 mg cialis generico il cialis quanto costa order a sample of cialis cialis online holland cialis for sale south africa cialis lowest price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 01 و 37 دقیقه و 14 ثانیه

Thanks a lot, Ample write ups.

where do you buy viagra buy viagra no prescription uk buy viagra no prescription online buy female viagra online buy viagra online now order viagra usa buy viagra cheap viagra how to get a prescription cheap sildenafil uk order pharmacy online
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 17 و 40 دقیقه و 35 ثانیه

Awesome information. Appreciate it.
cialis pills boards buy generic cialis comprar cialis navarr cialis great britain female cialis no prescription look here cialis order on line cialis online nederland canadian cialis cialis rckenschmerzen cialis mit grapefruitsaft
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 13 و 03 دقیقه و 56 ثانیه

This is nicely said! !
non 5 mg cialis generici cialis 5 effetti collaterali acheter cialis kamagra acheter du cialis a geneve cialis online generic cialis get cheap cialis only here cialis pills how much does a cialis cost order generic cialis online
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 20 و 25 دقیقه و 09 ثانیه

You actually revealed it wonderfully!
cialis 05 click here take cialis cialis bula cialis side effects dangers prezzo di cialis in bulgaria cialis canada we like it cialis soft gel cialis name brand cheap cialis for sale in europa when will generic cialis be available
یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 22 و 37 دقیقه و 43 ثانیه
Wonderful article! We will be linking to this great post on our site.

Keep up the great writing.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 07 و 34 دقیقه و 35 ثانیه
Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's website link
on your page at appropriate place and other person will also do same in support of you.
سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 18 و 12 دقیقه و 09 ثانیه
Unquestionably imagine that that you said. Your favourite justification appeared to be on the web the easiest thing to
keep in mind of. I say to you, I certainly get irked whilst other folks think about worries that they plainly do
not know about. You managed to hit the nail upon the top
and also outlined out the entire thing without having side effect , other people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 00 و 10 دقیقه و 31 ثانیه
Thanks , I've just been looking for info approximately this topic for
a while and yours is the greatest I've came upon so far.

But, what about the bottom line? Are you certain concerning the supply?
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 12 و 21 دقیقه و 51 ثانیه
خوب بود مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]