تبلیغات
جوجه شیمیست - تست امینها
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
جمعه 14 مرداد 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi

آمینها و سایر ترکیبات حاوی نیتروژن از جمله فراوانترین مولکولهای آلی هستند. همه آمینها خصلت بازی دارند (آمینهای نوع اول و دوم می‌توانند به عنوان اسید هم عمل کنند) ، پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهند، و در واکنشهای جانشینی به عنوان هسته دوست عمل کنند. پس در بسیاری از جنبه‌ها شیمی آمینها با شیمی الکلها و اترها شباهت دارد. ولی تفاوتهایی هم در فعالیت دارند، زیرا الکترونگاتیوتیه نیتروژن کمتر از اکسیژن است.
بسیاری از ترکیبات فعال بیولوژیکی حاوی نیتروژن هستند. بسیاری از آمینهای ساده به عنوان دارو مصرف می‌شوند. علاوه بر کاربرد آمینها در داروسازی و تفکیک انانیتومرها ، آمینها موارد استفاده گوناگونی در صنعت دارند. هگزا متیلن دی آمین (HMDA) یک آمین ، با اهمیت تجاری است. که ماده اولیه تهیه صنعتی نایلون است. این ماده با هگزان دی اوییک (آدپیک) اسید ، کوپلیمر می‌شود و نایلون 6 ، 6 ایجاد می‌گردد. از این نایلون جوراب ، جامه‌های کشباف و میلیونها تن الیاف نساجی ساخته می‌شود.

برای شناسایی آمینها از تست های زیر استفاده می شود ، علاوه بر این انحلال پذیری و ویژگی بازی آمینها یکی از بهترین راههای شناسایی آنها ست. ( می توانید به بخش حلالیت مراجعه کنید).
1- آزمایش هینزبرگ
1/0 میلی لیتر از آمین مایع یا 1/0 گرم از آمین جامد و 2/0 گرم پارا – تولوئن سولفونیل کلرید و 5 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 10 % را در یک لوله آزمایش کوچک بریزید. درب لوله را کاملاً ببندید و برای 3-5 دقیقه آنرا تکان دهید. سپس درب لوله را بردارید و در حالیکه آنرا تکان می دهید برای یک دقیقه بوسیله حمام بخار حرارت دهید. بعد لوله را بگذارید سرد شود و یک قطره از آنرا روی کاغذ PH قرار دهید چنانچه PH آن بازی نیست، مقدار بیشتری سدیم هیدروکسید اضافه نمایید تا به PH بازی برسد. چنانچه رسوب تشکیل شود، مخلوط بازی را با افزایش 5 میلی لیتر آب رقیق نمایید و خوب تکان دهید. اگر رسوب نامحلول باشد، ممکن است سولفون آمید دو استخلافی تشکیل شده باشد که در اینصورت آمین نوع دوم است. ( توجه : رسوب نامحلول ممکن است پارا – تولوئن سولفونیل کلرید شد که در واکنش شرکت نکرده است ). اگر بعد از رقیق کردن مخلوط رسوبی باقی نماند، یا اگر از ابتدا تشکیل نشده بود، به دقت به محلول هیدروکلریک اسید 5 % اضافه نمایید و با کاغذ لیتموس PH آن را برای اسیدی بودن بررسی کنید. اگر در این مرحله رسوب ایجاد شد، دلیل بر تشکیل سولفون آمید یک استخلافی است یعنی مجهول، آمین نوع اول است. اگر هیچگونه واکنشی انجام نشد، مجهول ممکن است آمین نوع سوم باشد.
چنانچه نتایج حاصل از روش بالا واضح نبود می توانید به جای پارا – تولوئن سولفونیل از 2/0 میلی لیتر بنزن سولفونیل کلرید استفاده کنید. در صورت استفاده از این واکنشگر محصول جامد تشکیل نمی شود و محصول بصورت روغنی است.

2- نیترو اسید
1/0 گرم آمین را در 2 میلی لیتر اب حل کنید و به این محلول 8 قطره سولفوریک اسید غلیظ اضافه کنید، این مخلوط را در یک لوله آزمایش بزرگ نهیه نمایید و سپس در حمام یخ بگذارید دمای آن باید بین صفر تا 5 درجه باشد. در یک لوله آزمایش دیگر 2 میلی لیتر محلول آبی سدیم نیتریت 5 % بریزید و بگذارید سرد شود و در لوله آزمایش سوم 2 میلی لیتر محلول آبی سدیم هیدروکسید 10 % که 1/0 گرم بتا- نفتول در آن حل شده است بریزید و این لوله را هم در حمام یخ قرار دهید. محلول سدیم نیتریت سرد را قطره قطره به محلول آمین سرد شده اضافه نمایید وهر بار خوب بهم بزنید. با دقت به خروج گاز نیتروژن نگاه کنید. باید توجه داشته باشید گاز نیتروژن بی رنگ است اما گاز نیتروژن اکسید قهوه یی است. متصاعد شدن گاز نیتروژن در دمای 5 درجه و یا کمتر از آن نمایاننده آمین آلیفاتیک نوع اول (RNH2) است. تشکیل روغن زرد رنگ یا رسوب نشان دهنده آمین نوع دوم است. آمینهای نوع سوم آلیفاتیک در شرایط معمولی با اسید نیترو واکنش نمی دهند و نیتروژن آمینهای نوع سوم آروماتیک با اسید نیترو واکنشی نمی دهد، اما بین + Na و حلقه آروماتیک، واکنش استخلافی الکترون دوستی انجام می شود.
اگر در 5 درجه خروج گاز مشاهده نشد و یا خروج گاز بسیار کم بود. نیمی از محلول را در یک لوله آزمایش بریزید و با آرامی آنرا حرارت دهید تا به دمای اطاق برسد. در این دما خروج حبابهای گاز نیتروژن قابل رؤیت است. که نشان دهنده آمین آروماتیک نوع اول (ArNH2) است. به نصف دیگر محلول که باقیمانده است قطره قطره محلول β- نفتولدر سود اضافه نمایید. چنانچه رسوب قرمز رنگ تشکیل شود، قطعاً مجهول آمین آروماتیک نوع اول (ArNH2) است.
3- PH محلول آبی
چنانچه ترکیب در آب محلول است، با حل کردن مقداری از آن در آب محلول آبی آنرا تهیه نمایید و PH آنرا با کاغذ PH بررسی نمایید. چنانچه ترکیب آمین باشد، بازی است و PH محلول آن بالا است. اگر ترکیب در آب نامحلول بود باید آنرا در محلول اتانول – آب و یا دی اکسان – آب حل کنید.
4- استیل کلرید
آمینها با واکنشگر استیل کلرید واکنش می دهند ( با آزاد شدن گرما ). 5/0 میلی لیتر از آمین را در یک لوله آزمایش کوچک بریزید و سپس با احتیاط 10 تا 15 قطره استیل کلرید را قطره قطره به امین اضافه کنید، ایجاد حرارت و گاز هیدروژن کلرید نشان دهنده مثبت بودن نتیجه آزمایش است. چنانچه مخلوط آزمایش را با آب رقیق کنید، برای آمینه نوع اول و نوع دوم رسوب استامید تشکیل می شود. برای آمینهای نوع سوم چنین نتیجه یی مشاهده نمی شود.

تهیه مشتق

سودمندترین مشتقات برای آمینهای نوع اول و دوم، استامید، بنزآمید و پارا– تولوئن سولفون آمید هستند. متداولترین مشتقی که برای آمینهای نوع اول و دوم و سوم می توان تهیه کرد نمک پیکریک اسید یعنی پیکرات آمین است. یکی از مفیدترین مشتقها برای آمین نوع سوم نمکهای نوع چهارم است که از ترکیب آمین با متیل یدید قابل تهیه است.

1- استامید
در یک ارلن مایر کوچک حدود یک میلی مول آمین و 5/0 میلی لیتر استیک ایندرید بریزید. مخلوط را برای 5 دقیقه حرارت دهید سپس 5 میلی لیتر آب به آن بیافزایید و محلول را بشدت بهم بزنید تا محصول بصورت رسوب ظاهر شود و استیک ایندرید اضافی هیدرولیز شود. چنانچه محصول بصورت بلور رسوب نشد با یک بهمزن شیشه یی دیواره ظرف را خراش دهید. با صاف کردن مخلوط روی قیف بوخنر، بلورها را جدا نمایید و چند بار با محلول هیدروکلریک اسید 5 % سرد بشویید، سپس برای تخلیص آنرا با مخلوط حلال، متانول – آب متبلور نمایید.
برای آمینهای آروماتیک یا آنهایی که خصلت بازی زیاد ندارند، به عنوان حلال آنها و همچنین کاتالیزور واکنش باید از پیریدین استفاده شود. چنانچه از پیریدین استفاده شود، مخلوط باید مدت بیشتری ( بیش از یک ساعت ) حرارت داده شود و واکنش را در بالنی که مجهز به مبرد است رفلاکس نمود. بعد از رفلاکس، باید مخلوط واکنش را با 5 تا 10 میلی لیتر سولفوریک اسید 5 % استخراج نمود تا پیریدین آن جدا شود.

2- بنزآمید
الف- در یک لوله آزمایش حدود یک میلی مول آمین و یک میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 10 % بریزید و سپس 5/0 گرم بنزوئیل کلرید ( یا پارا – نیتروبنزوئیل کلرید ) به مخلوط بیافزایید. درب لوله را ببندید و مخلوط ر برای 10 دقیقه بشدت تکان دهید. بعد از تکان دادن با افزایش هیدروکلریک اسید رقیق به مخلوط، PH آنرا به حدو 8-7 برسانید. رسوب را روی قیف بوخنر صاف کنید و آنرا با آب سرد کاملاً بشویید و برای تخلسص از حلال مخلوط، اتانول – آب آنرا متبلور نمایید.
3- پیکرات
2/0 گرم مجهول را در 5 میلی لیتر اتانول حل کنید و سپس 5 میلی لیتر محلول اشباع شده پیکریک اسید در اتانول به آن اضافه نمایید. محلول را حرارت دهید تا به جوش آید و سپس بگذارید در دمای اطاق سرد شود. رسوبات را روی قیف بوخنر صاف کنید و با کمی اتانول سرد آنرا بشویید.
4- متیودید
در یک لوله آزمایش بزرگ به حجم مساوی از آمین و متیل یدید ( 5/0 میلی لیتر از هر کدام ) را مخلوط نمایید. مخلوط را برای چند دقیقه بگذارید بماند. سپس آنرا برای 5 دقیقه روی حمام بخار رفلاکس نمایید. سپس نمونه را بگذارید سرد شود و متیودید در اثر سرد شدن متبلور می شود. اگر بلورها ظاهر نشد با بهمزن شیشه یی دیواره ظرف را خراش دهید. مخلوط با قیف بوخنر صاف کنید و بلورها را جدا کنید و برای تخلیص آنها را با حلال اتانول یا اتیل استات متبلور نمایید.

4843 4843
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 04 و 02 دقیقه و 53 ثانیه

Whoa all kinds of amazing info.
cialis daily dose generic precios cialis peru cialis rezeptfrei weblink price cialis ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg cost generic cialis with dapoxetine brand cialis generic cialis arginine interactio cialis farmacias guadalajara
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 10 و 35 دقیقه و 14 ثانیه

Many thanks. Quite a lot of info.

brand cialis generic cialis 100mg suppliers are there generic cialis what is cialis cialis generico lilly tarif cialis france cialis wir preise cialis from canada cialis flussig cialis rckenschmerzen
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 23 و 07 دقیقه و 17 ثانیه

You revealed it exceptionally well!
click here take cialis cialis online nederland cialis online nederland cialis for sale cialis e hiv generic cialis in vietnam cuanto cuesta cialis yaho cialis professional yohimbe when will generic cialis be available cialis online holland
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 12 و 11 دقیقه و 12 ثانیه

Nicely put. Regards.
generic cialis generic cialis at walmart cialis en 24 hora only now cialis for sale in us cialis 200 dollar savings card female cialis no prescription where cheapest cialis cialis en mexico precio order cialis from india only best offers 100mg cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 00 و 37 دقیقه و 19 ثانیه

With thanks! I value it!
cialis online nederland only here cialis pills buy cialis cheap 10 mg cialis generico online we choice cialis uk dosagem ideal cialis cialis generico milano il cialis quanto costa cialis generic low dose cialis blood pressure
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 10 و 59 دقیقه و 32 ثانیه

Well spoken without a doubt. !
cialis patentablauf in deutschland cialis authentique suisse can i take cialis and ecstasy cialis bula cialis qualitat cialis 5 mg schweiz how does cialis work tadalafil 5mg cialis 20mg prix en pharmacie prescription doctor cialis
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 12 و 01 دقیقه و 19 ثانیه

Superb data, Thank you!
cialis australia org only best offers 100mg cialis generic cialis cialis 20mg cialis y deporte cialis for sale in europa cialis australia org deutschland cialis online tesco price cialis prezzo di cialis in bulgaria
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 00 و 38 دقیقه و 28 ثانیه

With thanks. Fantastic stuff!
cialis dosage amounts cialis coupons cialis cuantos mg hay cialis side effects dangers american pharmacy cialis cialis online nederland compare prices cialis uk acquistare cialis internet cialis alternative tadalafil 20mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 13 و 16 دقیقه و 33 ثانیه

Great information, Many thanks.
canadian drugs generic cialis dose size of cialis buy cialis online cialis dosage amounts tadalafil tablets tarif cialis france callus buy name brand cialis on line look here cialis order on line cialis kamagra levitra
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 00 و 53 دقیقه و 43 ثانیه

Useful data. Kudos!
40 mg cialis what if i take 200 cialis coupon cialis 50 mg soft tab cialis efficacit generic cialis at the pharmacy click now cialis from canada brand cialis nl only now cialis 20 mg cialis rezeptfrei sterreich pastillas cialis y alcoho
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 00 و 16 دقیقه و 05 ثانیه

You suggested this very well.
levitra 20 mg cheap 20mg levitra buy levitra online vardenafil levitra 10 mg prezzo buy levitra online levitra online levitra prices buy levitra 20 mg vardenafil
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 00 و 22 دقیقه و 15 ثانیه

Really lots of great material!
cialis canada on line cialis tablets australia the best choice cialis woman prix cialis once a da cialis efficacit buy name brand cialis on line cialis 5 mg schweiz cialis reviews price cialis per pill price cialis wal mart pharmacy
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 22 و 33 دقیقه و 49 ثانیه

Great information. Kudos.
only here cialis pills cialis rezeptfrei sterreich cialis side effects cialis purchasing precios de cialis generico cialis professional yohimbe purchasing cialis on the internet cost of cialis cvs cost of cialis per pill cialis wir preise
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 14 و 02 دقیقه و 55 ثانیه

Thank you. Ample postings.

canadian pharmacies pharmacy canada plus canadian pharmaceuticals canadianpharmacy drugs for sale in canada canada online pharmacies reviews online pharmacies mexico canada online pharmacies reviews canadian pharmacies shipping to usa trust pharmacy canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 16 و 05 دقیقه و 03 ثانیه

Thanks a lot. Quite a lot of forum posts!

ou trouver cialis sur le net prices for cialis 50mg generic cialis at walmart when will generic cialis be available cialis rezeptfrei sterreich cialis name brand cheap cialis 10mg prix pharmaci only here cialis pills only best offers 100mg cialis cialis reviews
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 00 و 36 دقیقه و 57 ثانیه

Nicely put, Cheers.
click now cialis from canada viagra vs cialis generic cialis 20mg tablets safe site to buy cialis online cialis 100 mg 30 tablet canadian cialis compare prices cialis uk cialis 20 mg cialis 20 mg cost cialis patentablauf in deutschland
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 02 و 19 دقیقه و 59 ثانیه

Valuable posts. Kudos.
online pharmacy viagra uk buy pfizer viagra can you buy viagra without prescriptions viagra online without viagra purchase uk buy viagra uk pharmacy where can i buy viagra online uk viagra online rx buy viagra with prescription online cheap viagra
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 11 و 36 دقیقه و 04 ثانیه

Great knowledge. Regards.
we recommend cheapest cialis buy name brand cialis on line get cheap cialis venta de cialis canada cialis for bph venta cialis en espaa order generic cialis online cialis tablets comprar cialis navarr tadalafil 20mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 02 و 33 دقیقه و 35 ثانیه

Fine data. Thank you.
where can i buy the cheapest viagra viagra cheap online uk buy genuine viagra online buy viagra online using paypal viagra with a prescription order cheap viagra buy pharmaceutical viagra viagra buy online usa prescription viagra uk viagra online pharmacy viagra
یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 20 و 08 دقیقه و 57 ثانیه

Really quite a lot of useful info!
cialis generico lilly cialis 20mg preis cf cialis kaufen wo when can i take another cialis we like it safe cheap cialis cialis 5 mg scheda tecnica low cost cialis 20mg we like it cialis price price cialis best low dose cialis blood pressure
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 01 و 35 دقیقه و 06 ثانیه

Info effectively considered..
discount cialis chinese cialis 50 mg sialis cialis per paypa cialis professional yohimbe cialis manufacturer coupon viagra cialis levitra cialis 30 day sample venta cialis en espaa cialis professional yohimbe
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 18 و 07 دقیقه و 25 ثانیه

Thanks. I appreciate it!
cialis therapie cilas cialis billig tadalafil 20 mg cialis generico il cialis quanto costa order a sample of cialis cialis online holland cialis for sale south africa cialis lowest price
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 01 و 37 دقیقه و 14 ثانیه

Thanks a lot, Ample write ups.

where do you buy viagra buy viagra no prescription uk buy viagra no prescription online buy female viagra online buy viagra online now order viagra usa buy viagra cheap viagra how to get a prescription cheap sildenafil uk order pharmacy online
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 17 و 40 دقیقه و 35 ثانیه

Awesome information. Appreciate it.
cialis pills boards buy generic cialis comprar cialis navarr cialis great britain female cialis no prescription look here cialis order on line cialis online nederland canadian cialis cialis rckenschmerzen cialis mit grapefruitsaft
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 13 و 03 دقیقه و 56 ثانیه

This is nicely said! !
non 5 mg cialis generici cialis 5 effetti collaterali acheter cialis kamagra acheter du cialis a geneve cialis online generic cialis get cheap cialis only here cialis pills how much does a cialis cost order generic cialis online
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 20 و 25 دقیقه و 09 ثانیه

You actually revealed it wonderfully!
cialis 05 click here take cialis cialis bula cialis side effects dangers prezzo di cialis in bulgaria cialis canada we like it cialis soft gel cialis name brand cheap cialis for sale in europa when will generic cialis be available
یکشنبه 12 شهریور 1396 ساعت 22 و 37 دقیقه و 43 ثانیه
Wonderful article! We will be linking to this great post on our site.

Keep up the great writing.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 07 و 34 دقیقه و 35 ثانیه
Link exchange is nothing else however it is just placing the other person's website link
on your page at appropriate place and other person will also do same in support of you.
سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 18 و 12 دقیقه و 09 ثانیه
Unquestionably imagine that that you said. Your favourite justification appeared to be on the web the easiest thing to
keep in mind of. I say to you, I certainly get irked whilst other folks think about worries that they plainly do
not know about. You managed to hit the nail upon the top
and also outlined out the entire thing without having side effect , other people can take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 00 و 10 دقیقه و 31 ثانیه
Thanks , I've just been looking for info approximately this topic for
a while and yours is the greatest I've came upon so far.

But, what about the bottom line? Are you certain concerning the supply?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]