تبلیغات
جوجه شیمیست - تهیه یک نمک مضاعف و یک کمپلکس
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
سه شنبه 10 اسفند 1389 :: نویسنده : hassan mahmoudi
 تهیه یک نمک مضاعف و یک کمپلکس و مقایسه آنها و تهیه زاجها و بررسی رشد بلورهای آنها

 

هدف از انجام این آزمایش تهیه نمک مضاعف سولفات آمونیم مس(II) و نمک مضاعف سولفات آمونیم نیکل(II) و کمپلکس تترا آمین مس(II) و مقایسه پاره ای از خواص نمک ساده، نمک مضاعف و نمک کمپلکس و همچنین تهیه زاج های کروم، آلومینیوم و آهن با استفاده از واکنشگر های  لازم و بررسی رشد بلوری آن ها می باشد.

در کمپلکس ها پیوند بین فلز و گروه های غیر فلزی دهنده الکترون (لیگاند) از نوع پیوند کئوردیناسیون می باشد. لیگاند ها را بسته به تعداد اتم کئوردینانس شونده، به لیگاند های یک دندانه، دو دندانه و... تقسیم می کنند. لیگاند های کی لیت دهنده می توانند همزمان از بیش از یک موقعیت به فلز متصل شوند. کی لیت ها کمپلکس هایی پایدارند و حلقه های 5 و 6 عضوی آن ها پایدارتر هستند.

Fe(CN)2  +  4 KCN  →  K2Fe(CN)6

AgCl  +  2 NH3  →  Ag(NH3)2Cl

پتاسیم هگزا سیانو فرات(II) در آب حل شده و محلولی را می دهد که هیچ نوع واکنش مشخص کننده یون Fe2+ ندارد، زیرا این یون در محیط آزاد نیست و به صورت [Fe(CN)6]4- وجود دارد. این یون یک یون کمپلکس است.

یک دسته معمول از نمک های مضاعف، زاج ها هستند که در حقیقت سولفات مضاعف پتاسیم و آلومینیم هستند.(KAl(SO4)2,12H2O)

در کمپلکس اوربیتال لیگاند انرژی کمتری از اوربیتال فلز دارند، در نتیجه پیوند ها تا حدودی خصلت یونی دارند و اوربیتال های مولکولی پیوندی به اوربیتال های گروه لیگاند شبیه ترند.

کمپلکس ها به دو نوع کمپلکس های ورنر (کمپلکس هایی که خصلت یونی بیشتر دارند) و کمپلکس های کربونیل فلز و آلی فلزی (پیوند فلز- کربن و بیشتر خصلت کووالانسی دارند) دسته بندی کرده اند.

ساختار هایی که در آن مولکول های یک ماده در درون شبکه ای از مولکول های ماده دیگری به دام می افتند را کلاترات می گویند. کلاترات شدن یک مولکول به اندازه آن مولکول بستگی دارد. فرایند تشکیل کلاترات را می توان ناشی از بر هم کنش بین مولکول های میزبان و میهمان در نظر گرفت.

زاج ها نوعی نمک های مضاعف هستند. نمک های مضاعف در اثر تبلور همزمان دو نمک با هم به نسبت مولی ساده به وجود می آیند. شکل و سیستم بلوری نمک مضاعف با شکل بلوری دو نمک سازنده یکی است. واحدهای بلوری زاج ها لزومی به شباهت با نمک های سازنده ندارند. در ساختمان زاج دو کمپلکس و نمک های مضاعف یک کمپلکس با یک نمک ساده وجود دارند.

پایداری کمپلکس ها وابسته به نوع فلز مرکزی (عدد اکسایش، شعاع) و لیگاند (قدرت نوکلئوفیلی، ممانعت فضایی و الکتروستاتیکی و کی لیت سازی) می باشد.

زاج ها دارای فرمول عمومی MIMIII(SO4)2,12H2O هستند. فلز یک ظرفیتی می تواند پتاسیم(K)، روبیدیم(Rb)، سزیم(Cs) و آمونیوم(NH4+)، و فلز سه ظرفیتی کبالت(III)، آهن(III)، کروم(III)، آلومینیوم(III)، تیتانیم(III) و اسکاندیم(III) است.

پایداری زاج ها وابسته به اندازه یون های فلزی است. یون های یک ظرفیتی می توانند زاج های پایداری را تشکیل دهند، ولی هر قدر یون سه ظرفیتی بزرگتر باشد، از پایداری زاج کاسته می شود. دو کمپلکس تشکیل دهنده زاج از طریق یون های سولفات به هم متصل می شوند. (هیبرید فلزات sp3d2 و یا d2sp3 می باشد.)

 

روش های جداسازی کمپلکس ها از محلول:

1- تبخیر حلال و سرد کردن محلول تغلیظ شده (تبلور)

2- استخراج با حلالی که کمپلکس را در خود حل نمی کند.

3- اگر کمپلکس کاتیونی باشد با افزودن آنیون مناسب، نمک نامحلول را می توان جدا کرد. برای کمپلکس آنیونی از کاتیون مناسب استفاده می کنیم.

برای تهیه کمپلکس ها بایستی از خواص فلز و لیگاند آگاهی کامل داشت. نحوه واکنش فلز و لیگاند ها از قواعد ترمودینامیک، ممانعت فضایی، فشار الکتروستاتیک و بسیاری دیگر از پارامتر ها متأثر خواهد بود.

 

A) تهیه نمک های مضاعف

وسایل مورد نیاز:

شیشه ساعت، لوله آزمایش، بشر 250 ml ، قیف، پیپت، کاغذ صافی، کاغذ تورنسل

مواد مورد نیاز:

سولفات مس(II) 5 آبه، سولفات آمونیم، محلول آمونیاک، اتانول، آمونیاک 6 نرمال

 

روش کار

* تهیه نمک مضاعف سولفات آمونیوم مس(II)

0.2 گرم سولفات مس(II) 5 آبه را در 5 ml آب مقطر داغ حل کرده و به آن 0.1 گرم سولفات آمونیم اضافه کنید. آن را با حرارت تغلیظ کرده و روی ظرف را با شیشه ساعت پوشانده و در جای مناسبی نگه دارید. بعد از ته نشینی بلور ها، مایع بالایی را به آرامی سر ریز کرده و در نهایت بلور ها را جدا کنید.

CuSO4.5H2O + (NH4)2SO4  →  (NH4)2Cu(SO4).6H2O

* تهیه نمک مضاعف سولفات آمونیوم نیکل(II)

2.25 گرم سولفات نیکل(II) را در 15 میلی لیتر آب مقطر داغ حل کنید. 1.5 گرم سولفات آمونیوم را به آن اضافه کنید محلول را گرم کنید و کاملاً به هم بزنید به طوری که تمام مواد با افزودن مقداری آب مقطر حل شوند. محلول را برای بلور گیری کنار بگذارید.

* تهیه کمپلکس تتراآمین مس(II)

2.5 گرم سولفات مس(II) 5 آبه را کاملاً سائیده و در 5 ml آب مقطر حل کرده (در یک بشر 50 ml) و به آن 10 ml آمونیاک غلیظ بیافزائید تا رسوب Cu(OH)2 کاملاً در آمونیاک حل شود. 10 ml اتانول به محلول اضافه کرده تا سطح محلول کاملاً با اتانول پوشیده شود. روی بشر را با یک شیشه ساعت بپوشانید و محلول را به مدت 24 ساعت در محلی قرار دهید. بلور ها را صاف کرده با کمی الکل شستشو دهید. بعد آن ها را روی کاغذ صافی خشک کنید.

CuSO4.5H2O  +  4 NH3  →  [Cu(NH3)4](SO4),H2O  +  4 H2O

مقایسه برخی از خواص نمک ساده، نمک مضاعف و نمک کمپلکس

1- 500 میلی گرم سولفات مس 5 آبه را در یک لوله آزمایش حرارت دهید.(رنگ سفید) 2-3 قطره آب به آن افزوده و تغییر رنگ را مشاهده کنید. سپس 5 ml آمونیاک 6 مولار را به آن افزوده و تغییرات را مشاهده کنید. (ابتدا هیدروکسید مس(II) و سپس کمپلکس تتراآمین مس(II) تشکیل می شود.)

2- مقداری از نمک مضاعف تهیه شده در آزمایش قبل را در 5 ml آب حل نمائید. به روش مشابه محلول کمپلکس تهیه کنید. رنگ دو لوله آزمایش را مقایسه کنید. سپس هر دو لوله آزمایش را با 20 ml آب مقطر رقیق کرده و تغییرات را مشاهده نمائید. (فقط در یکی از آن ها رسوب هیدروکسید مس آبی رنگ ظاهر می شود.)

3- مقدار کمی از نمک ها را جداگانه در لوله آزمایش ریخته و به ملایمت حرارت دهید. تغییرات رنگ را مشاهده نمائید. گازی که از آن ها خارج می شود را به کمک کاغذ تورنسل شناسایی کنید.(آمونیاک، آب و تری اکسید گوگرد خارج می شود و اکسید مس(II) سیاه رنگ به وجود آمده که در نهایت به اکسید مس(I) قرمز رنگ تبدیل می شود.

 

B) تهیه زاج ها

وسایل مورد نیاز:

چراغ گاز بونزن، بشر 250 ml، کوره الکتریکی، قیف بوخنر، اتوکلاو، تشتک بلوری، شیشه ساعت، کروزه چینی یا پلاتینی، همزن مغناطیسی

 

مواد مورد نیاز:

دی کرومات پتاسیم، اسید سولفوریک غلیظ، اتانول، سولفات آهن(II) بلوری، سولفات آمونیوم، اسید سولفوریک 1 N، اسید نیتریک غلیظ، سولفات آلومینیم آبدار، سولفات پتاسیم، اسید کلریدریک، تیوسیانات پتاسیم یا آمونیوم، سود، استات آمونیوم، معرف آلومینون، سنگ معدن آلونیت، پتاس 4 N

 

روش کار

* تهیه پتاسیم(I) کروم(III) سولفات 12 آبه (زاج کروم)

این ترکیب به نام زاج کروم معروف است. مقدار 3 gr پتاسیم دی کرومات را در 30 ml آب مقطر حل کنید. در حال هم زدن با افزودن 3.6 ml اسید سولفوریک غلیظ آن را به وسیله 2.5 ml الکل (اتانول) که به آرامی به محلول اضافه می شود در سرما احیا کنید.(دمای محلول نباید از 50°C تجاوز کند.) مخلوط را در جایی ساکن جهت گرفت بلور های زاج نگهدارید. بلور ها را جدا و بازده را بدست آورید.

* تهیه پتاسیم(I) آلومینیم(III) سولفات 12 آبه (زاج آلومینیوم)

5 گرم سولفات آلومینیوم آبدار را در 30 ml آب مقطر حل کنید. مقدار مناسبی از سولفات پتاسیم را در مقدار مناسب آب گرم حل کرده تا محلول سیر شده ای بدست آید. این محلول را به محلول سولفات آلومینیم اضافه کنید. محلول را به هم بزنید. با سرد کردن تدریجی محلول حاصل، بلور زاج آلومینیم تشکیل می شود. پس از 24 ساعت بلور ها را جدا کنید و بازده را محاسبه نمایید.

 

* تهیه آمونیوم(I) آهن(III) سولفات 12 آبه (زاج آهن)

مقدار 3.16 گرم سولفات فرو متبلور (آهن(II) سولفات آبدار) و 1.5 گرم سولفات آمونیوم را در 10 ml اسید سولفوریک 1 N حل کرده، چند قطره اسید نیتریک غلیظ به آن اضافه کنید. محلول را روی حمام آب تا نزدیک نقطه جوش گرم کنید. آهن(II) در اثر گرما و حضور اسید نیتریک به آهن(III) اکسید شده و بلور های زاج آهن با سرد کردن تدریجی ظاهر می شوند. بلور های تشکیل شده را بعد از 48 ساعت صاف کرده و بازده عمل را بدست آورید.

نوع مطلب : شیمی معدنی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 09 و 59 دقیقه و 30 ثانیه
займ онлайн без отказов
круглосуточный займ на карту украина
взять кредит онлайн на карту любую
займ на карту без отказов
получить кредит онлайн на карту срочно
кредит онлайн 24/7 на карту
кредиты онлайн на карту без отказа
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 04 و 00 دقیقه و 13 ثانیه
Keep on working, great job!
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ساعت 23 و 03 دقیقه و 50 ثانیه
фиинес резинка
ризинка для фитнеса киев
regbnm abnytc htpbyre
резинка для фитнеса zelart
еспандер для фітнесу
سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت 10 و 11 دقیقه و 15 ثانیه
Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you're a great
author. I will remember to bookmark your blog and will
come back later in life. I want to encourage
that you continue your great posts, have a nice holiday weekend!
جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 05 و 06 دقیقه و 24 ثانیه
با اینکه تا به حال مطالب زیادی نوشته شده است، شما تا به حال اجرا کرده اید
هر گونه مشکلی از پلاگین یا نقض کپی رایت؟ وب سایت من یک است
بسیاری از مطالب کاملا منحصر به فرد من خودم یا برون سپاری نوشته ام، اما به نظر می رسد بسیاری از
آن را بدون نیاز به توافق، در سراسر اینترنت ظاهر می کند.
آیا می دانید هر روش برای کمک به کاهش محتوای پاره پاره شده است
خاموش من واقعا از آن قدردانی میکنم
پنجشنبه 3 اسفند 1396 ساعت 19 و 37 دقیقه و 52 ثانیه
ضرب و شتم بزرگ من می خواهم حتی زمانی که سایت خود را اصلاح کنم، شاگردم، چگونه می توانم برای وب سایت وبلاگ بسازم؟
این حساب من یک قرارداد قابل اجرا بود. من کمی در مورد این پخش تلویزیونی به شما ظاهر شدم
ایده شفاف
جمعه 15 دی 1396 ساعت 20 و 48 دقیقه و 24 ثانیه
I've learn several excellent stuff here. Definitely
value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you place to make one of these fantastic informative site.
جمعه 3 آذر 1396 ساعت 17 و 21 دقیقه و 59 ثانیه
با درود! توصیه های بسیار مفید در این پست!
این تغییرات کمی است که مهمترین تغییرات را ایجاد می کند.
با تشکر برای به اشتراک گذاری!
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 23 و 11 دقیقه و 19 ثانیه
من هر بار خواندن پاراگراف را در اخبار داشتم
اما در حال حاضر به عنوان من کاربر از خالص از از
در حال حاضر من از شبکه برای پست ها استفاده می کنم، به لطف وب.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 20 و 38 دقیقه و 25 ثانیه
با توجه به این نوشته، من به درستی احساس می کنم این سایت شگفت انگیز نیاز دارد
خیلی بیشتر توجه کنید احتمالا من برگشتم
برای خواندن بیشتر، با تشکر از اطلاعات!
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 16 و 29 دقیقه و 01 ثانیه
چه خبر است عزیزم، واقعا از این سایت دیدن می کنید
به طور مرتب، اگر چنین باشد، شما کاملا دانش خوبی خواهید گرفت.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 13 و 13 دقیقه و 03 ثانیه
سلام، من kavin هستم، نخستین فرصت من برای توضیح دادن در هر نقطه، زمانی که من این پست را خوانده ام فکر کردم می توانم
همچنین با توجه به این بخش قابل توجهی از نوشتن، نظر دهید.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 13 و 04 دقیقه و 16 ثانیه
Everything posted made a lot of sense. However, what about this?
suppose you were to create a killer headline?

I ain't suggesting your information isn't solid., however suppose you added a title that grabbed
a person's attention? I mean جوجه شیمیست - تهیه یک نمک مضاعف و یک
کمپلکس is a little boring. You might peek at Yahoo's front page and see how they create article headlines to grab viewers to open the links.
You might try adding a video or a related picture or two to get people excited about everything've written. In my
opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 12 و 51 دقیقه و 57 ثانیه
همسر من و من در اینجا از یک صفحه وب دیگر گول زدیم و فکر کردم ممکن است بررسی کنم
چیزهای بی اهمیت من چیزی را که می بینم دوست دارم بنابراین من فقط به دنبال شما هستم. منتظر نگاه کردن
به طور مرتب به صفحه وب شما
یکشنبه 30 مهر 1396 ساعت 00 و 54 دقیقه و 34 ثانیه
با تشکر از شما، من در حال جستجو برای اطلاعات در مورد این موضوع برای مدتی است و شما است
بزرگترین من تا به امروز کشف کرده ام. اما، چه چیزی در مورد خط پایین؟
آیا مطمئنید که در رابطه با منبع؟
شنبه 15 مهر 1396 ساعت 16 و 09 دقیقه و 50 ثانیه
این یک پاراگراف شگفت انگیز برای تمام افراد وب است؛ آنها خواهند برد
من از آن مطمئن هستم.
جمعه 9 تیر 1396 ساعت 22 و 17 دقیقه و 59 ثانیه
What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views are
nice in favor of new viewers.
دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 19 و 33 دقیقه و 17 ثانیه
Incredible story there. What happened after? Good luck!
چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 08 و 46 دقیقه و 26 ثانیه
I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this web page
is actually fastidious.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 14 و 29 دقیقه و 32 ثانیه
I am sure this paragraph has touched all the internet users,
its really really fastidious article on building up new webpage.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 21 و 57 دقیقه و 10 ثانیه
Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a
entirely different subject but it has pretty much the same page layout and
design. Wonderful choice of colors!
یکشنبه 2 اسفند 1394 ساعت 10 و 27 دقیقه و 57 ثانیه
سلام مطالبتون خوب بود ولی چراپاسخ به سوالات ندارید؟
یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 ساعت 14 و 38 دقیقه و 45 ثانیه
مثلا من اومدم توی اینترنت یه چیز جدید متوجه بشم شما اومدی همون مطالب کتابو گذاشتی تو وبلاگت تازه از سایتای دیگه ام کپی کردی انتظار داری بهت بگم مرسی ممنون. ترکوندی با این وبلاگت
شنبه 19 آذر 1390 ساعت 13 و 12 دقیقه و 07 ثانیه
afarin khoob bood
شنبه 31 اردیبهشت 1390 ساعت 16 و 15 دقیقه و 06 ثانیه
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]