تبلیغات
جوجه شیمیست - تیتراسیونهای رسوبی
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi

تیتراسیونهای رسوبی:

تیتراسیون رسوبی که بر پایه واکنشهای ترکیبات یونی کم محلول استوار است، از قدیمیترین تکنیکهای تجزیه ای است که به اواسط قرن 1800 میلادی مربوط می شود. سرعت کمک تشکیل بسیاری از رسوبها وهمچنین محدودیت تعداد واکنشگرهای رسوبی که برای این نوع تیتراسیون به کار می رود از خصوصیات این نوع تیتراسیون است. یکی از واکنشگرهای رسوبی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ، نیترات نقره است که برای تعیین هالیدها ، آنیونهای مشابه هالید ( CNO- , CN- ,SCN-) مرکاپتانها، اسیدهای چرب و آنیونهای معدنی  چند ظرفیتی به کار می رود. روشهای تیترسنجی که بر مبنای نیترات نقره هستند گاهی اوقات روشهای نقره سنجی نامیده می شوند.

تیتراسیونهای رسوبی

تیتراسیون رسوبی که بر پایه واکنشهای ترکیبات یونی کم محلول استوار است، از قدیمیترین تکنیکهای تجزیه ای است که به اواسط قرن 1800 میلادی مربوط می شود. سرعت کمک تشکیل بسیاری از رسوبها وهمچنین محدودیت تعداد واکنشگرهای رسوبی که برای این نوع تیتراسیون به کار می رود از خصوصیات این نوع تیتراسیون است. یکی از واکنشگرهای رسوبی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ، نیترات نقره است که برای تعیین هالیدها ، آنیونهای مشابه هالید ( CNO- , CN- ,SCN-) مرکاپتانها، اسیدهای چرب و آنیونهای معدنی  چند ظرفیتی به کار می رود. روشهای تیترسنجی که بر مبنای نیترات نقره هستند گاهی اوقات روشهای نقره سنجی نامیده می شوند.

منحنی های تیتراسیون

بسیاری از شناساگرهایی که در نقره سنجی به کار می روند به تغییرات غلظت یون نقره در ناحیه نقطه هم ارزی جواب می دهند. بدین خاطر،معمولا منحنیهای تیتراسیون نقره سنجی از رسم تابع PAgبر حسب حجم نیترات نقره بدست می آیند.

نقاط پایانی تیتراسیونهای نقره سنجی

در تیتراسیون با نیترات نقره با سه نوع نقطه پایانی مواجه می شویم: 1- شیمیایی 2- پتانسیومتری  3- آمپرومتری. نقاط پتانسیو متری توسط اندازه گیری پتانسیل بین الکترود نقره والکترود مرجع بدست می آیند. این پتانسیل ثابت بوده و به واکنشگر اضافه شده مر بوط نمی شوند. برای بدست آوردن نقطه پایانی آمپرومتری ، جریان تولید شده بین یک جفت میکرو الکترود نقره در محلول آنالیت اندازه گیری شده و به عنوان تابعی بر حسب حجم واکنشگر رسم می شود.

شناساگرهای شیمیایی در تیتراسیونهای رسوبی

نقطه پایانی ایجاد شده به وسیله یک شناساگر شیمیایی معمولا شامل تغییر رنگ یا گهگاه پیدا یا ناپیدا شدن تیرگی در محلولی است که تیتر می شود. نیاز به یک شناساگر در تیتراسیون رسوبی با نیاز به یک شناساگر در تیتراسیونهای خنثی شدن قابل مقایسه است. 1- تغییر رنگ باید در ناحیه محدودی از تابع P واکنشگر یا آنالیت اتفاق افتد. 2- تغییر رنگ بایستی در قسمت تند منحنی تیتراسیون آنالیت رخ بدهد.

 

یون کرومات: روش موهر

از کرومات سدیم به عنوان شناساگر در نقره سنجی یونهای کلرید ، برمید و سیانید استفاده می شود.

این عمل به وسیله واکنش با یون نقره و تشکیل رسوب قرمز آجری کرومات نقره (Ag2CrO4 ) در ناحیه نقطه هم ارز انجام می گیرد.غلظت یون نقره در هم ارز شیمیایی تیتراسیون کلرید با یونهای نقره از رابطه زیر بدست می آید.    [Ag+]=√Ksp=√1.82×10-10=1.35×10-5 M   

غلظت یون کرومات مورد نیاز برای شروع تشکیل رسوب از ثابت حاصل ضرب حلالیت کرومات نقره بدست می آید.   Ksp/[Ag+]2= 1.2×10-12/(1.35×10-5)2=6.6×10-3       = [CrO42- ]

پس در اصل برای ظهور رسوب قرمز بعد از نقطه هم ارزی بایستی این مقدار یون کرومات به محلول اضافه شود. در حقیقت ، غلظت 6.6 × 10-3 M  از یون کرومات رنگ زرد شدیدی به محلول می دهد. در نتیجه تشکیل کرومات نقره قرمز به راحتی قابل تشخیص نیست . به این دلیل معمولا غلظتهای پایین یون کرومات به کار می روند. بنابراین قبل از شروع رسوب به مقدار زیادی نیترات نقره نیاز است. به منظور تولید مقدار کافی از کرومات نقره مورد نظر ، بایستی مقدار اضافی از شناساگر به محیط اضافه شود. این دو پارامتر بیان شده، خطای سیستماتیکی مبتنی بر روش موهر ایجاد می کنند که در غلظتهای کمتر از 0.1 M شناساگر، حایز اهمیت می شود. برای تصحیح این خطا می توان به راحتی از تیتراسیون محلول شاهد سوسپانسیون کربنات کلسیم عاری از کلرید استفاده کرد. علاوه بر این ، محلول نیترات نقره را می توان توسط کلرید سدیم با درجه خلوص استاندارد اولیه و در شرایط مشابه مورد استفاده در تجزیه ، استاندارد کرد. این روش نه تنها از تلف شدن واکنشگر جلو گیری می کند. بلکه در سرعت تجزیه گر در تشخیص تغییر رنگ نیز موثر است. تیتراسیون به روش موهر بایستی در pH بین 7 تا 10 انجام شود. زیرا یون کرومات باز مزدوج اسید کرومیک ضعیف است . در نتیجه ، در محلولهای اسیدیتر، غلظت یون کرومات برای تولید رسوب در نقطه هم ارزی ، بسیار کم است . معمولا برای رسیدن pH مناسب، محلول آنالیت به وسیله کربنات هیدروژن سدیم اشباع می شود.

 

 

شناساگرهای جذب سطحی؛ روش فاجانس

شناساگر جذب سطحی ترکیبی آلی است که طی تیتراسیون رسوبی روی سطح جامد تشکیل شده ، جذب می شود. در حالت ایده آل ، جذب سطحی در نزدیکی نقطه هم ارزی رخ می دهد و نه تنها به تغییر رنگ منجر می شود، بلکه رنگ را از محلول به جامد ( یا بر عکس) انتقال می دهد.

یکی از شناساگرهای جذب سطحی نوعی فلوئورسین است که برای تیتراسیون یون کلرید با نیترات  نقره به کار می رود. فلوئورسین در محلول آبی به یونهای  هیدرونیم و یونهای با بار منفی فلوئورسینات به رنگ زرد مایل به سبز تفکیک می شود. یونهای فلوئورسینات ، نمک نقره شدیدا سرخ رنگ ایجاد می کنند. با وجود این اگر فلوئورسین به عنوان شناساگر به کار رود ، غلظت آن نباید به قدری صورت فلوئورسینات نقره رسوب کند.

در مراحل اولیه اولیه تیتراسیون یون کلرید با نیترات نقره ، ذرات کلوییدی کلرید نقره به دلیل جذب سطحی یونهای کلرید اضافی دارای بار منفی می شوند. آنیونهای شناساگر توسط دافعه الکتروستاتیکی از این سطح دور می شوند ورنگ زرد مایل به سبز به محلول می دهند. اما پس از نقطه هم ارزی ، ذرات کلرید نقره ، یونهای کلرید نقره را جذب سطحی کرده و در نتیجه بار مثبت پیدا می کنند..اکنون آنیونهای فلوئورسینات در لایه یون مخالف که هر ذره کلوییدی کلرید نقره را احاطه کرده و جذب سطحی می شوند. نتیجه نهایی ظهور رنگ قرمز فلوئورسینات نقره روی لایه سطحی محلول اطراف جامد است. قابل ذکر است که تغییر رنگ یک فرایند جذب سطحی ( نه رسوب کردن ) است.زیرا حاصلضرب حلالیت فلوئورسینات نقره هرگز زیاد نمی شود. جذب سطحی برگشت پذیر است در نتیجه شناساگر بر  اثر تیتراسیون معکوس با یون کلرید واجذب سطحی         می شود. تیتراسیونهای که بر اساس شناساگرهای جذب سطحی هستند ، سریع ، دقیق و قابل اعتمادند  ولی کاربردشان محدود به تعدا نسبتا کمی از واکنشهای رسوبی است که در آنها رسوب کلوییدی بسرعت تشکیل می شود.

 

 نتیجه گیری كل :

دو روش تیتر سنجی نیترات نقره كه كاربردهای زیادی دارند روش موهر و ولهارد

  می باشند. تشكیل رسوب ثانویه با رنگ مشخص اساس نقطه پایانی روش موهر است

این روش به مقیاس وسیعی برای تیتراسیون یون كلرید و برمید با محلول استاندارد

نیترات نقره به كار می رود و یون كرومات نقش شناساگر را دارد و نقطه پایانی با

ظهور رسوب قرمز آجری نقره كرومات تشخیص داده می شود.

و در روش ولهارد برای تیتراسیون یون نقره از محلول استاندارد تیوسیانات استفاده

  می شود. در این روش معرف آهن (III ) نقش شناساگر را دارد و زمانی كه تمام

یونهای نقره محیط مصرف می شود  تیوسیانات با آهن تولید رسوب قرمز آجری می كند

و نقطه پایانی تشخیص داده می شود.

 

منابع:

مبانی شیمی تجزیه 1 اسگوگ – وست – هالر

نوع مطلب :
برچسب ها : تیتراسیونهای رسوبی،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 01 و 24 دقیقه و 58 ثانیه

This is nicely said. .
cialis in sconto best generic drugs cialis tadalafilo cialis usa cost cialis 30 day sample we recommend cialis best buy generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg effetti collateral ou acheter du cialis pas cher wow look it cialis mexico
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 17 و 55 دقیقه و 26 ثانیه

Whoa tons of amazing tips!
only now cialis for sale in us how much does a cialis cost effetti del cialis 200 cialis coupon cialis for daily use try it no rx cialis viagra or cialis cialis tablets cialis e hiv rx cialis para comprar
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 00 و 44 دقیقه و 22 ثانیه

Thanks! Fantastic information!
viagra on prescription cheap sildenafil uk blue pills how can you buy viagra online buy viagra locally is it legal to buy viagra online buy viagra online no rx pharmacy viagra viagra pfizer buy online buy cheap viagra canada
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 17 و 11 دقیقه و 47 ثانیه

Seriously a good deal of fantastic facts.
non 5 mg cialis generici cialis online nederland cialis coupon compare prices cialis uk no prescription cialis cheap viagra cialis levitra cialis online cialis dosage recommendations get cheap cialis cialis 20 mg best price
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 19 و 51 دقیقه و 21 ثانیه

Kudos. Lots of data.

cialis for sale in europa only best offers 100mg cialis tadalafil cialis price in bangalore cialis 5 mg para diabeticos non 5 mg cialis generici cialis 5mg prix when can i take another cialis cialis generico lilly how much does a cialis cost
چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 00 و 25 دقیقه و 15 ثانیه
همسر و همسرم از این که از اینجا آمده بودند، گول زدند
یک صفحه متفاوت و فکر کردم که ممکن است چیزهایی را نیز بررسی کنم.
من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال کنم. منتظر دوباره رفتن به صفحه وب خود باشید.
چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 00 و 17 دقیقه و 59 ثانیه
با درود! توصیه های بسیار مفید در این مقاله خاص!

این تغییرات کوچکی است که بزرگترین آنهاست
تغییرات از به اشتراک گذاشتنتان بسیار سپاس گذاریم!
پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت 21 و 47 دقیقه و 32 ثانیه
If you wish for to obtain a great deal from this article then you
have to apply such techniques to your won blog.
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 16 و 56 دقیقه و 11 ثانیه
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری این با همه ما شما واقعا درک آنچه شما
صحبت کردن تقریبا! نشانه گذاری شده لطفا با وبسایت من صحبت کنید =)
ما می توانیم یک قرارداد مبادله ی hyperlink بین ما داشته باشیم
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 22 و 26 دقیقه و 28 ثانیه
Do you have any video of that? I'd care to find out some additional information.
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 07 و 26 دقیقه و 50 ثانیه
I blog frequently and I truly thank you for your information. Your article has really peaked my
interest. I am going to bookmark your website
and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your RSS feed too.
سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 20 و 37 دقیقه و 26 ثانیه
I am sure this paragraph has touched all the internet
visitors, its really really good post on building up new weblog.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 14 و 21 دقیقه و 36 ثانیه
I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article.
But want to remark on few general things, The site style is perfect,
the articles is really nice : D. Good job, cheers
پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت 13 و 21 دقیقه و 18 ثانیه
سلام خسته نباشید میشه درمورد آزمایش آلکالیمتری این سوال هارو پاسخ دهید۱-علت دومرحله ای بودن تیتراسیون؟۲-کدام معرف برای تیتراسیون مناسب تراست۳-علت تغیییررنگ مشاهده شده درهرمرحله باتوجه باتوجه به تغیراتPHتوضیح دهید۴-آیابین حجم مصرفی اسیددرحضورفنل فتالین ومتیل اورانژرابطه ای وجوددآره توضیح دهیر
پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت 13 و 17 دقیقه و 53 ثانیه
سلام خسته نباشید میشه درمورد آزمایش آلکالیمتری این سوال هارو پاسخ دهید۱-علت دومرحله ای بودن تیتراسیون؟۲-کدام معرف برای تیتراسیون مناسب تراست۳-علت تغیییررنگ مشاهده شده درهرمرحله باتوجه باتوجه به تغیراتPHتوضیح دهید۴-آیابین حجم مصرفی اسیددرحضورفنل فتالین ومتیل اورانژرابطه ای وجوددآره توضیح دهیر
دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 20 و 55 دقیقه و 12 ثانیه
عالیییییییییی
یکشنبه 23 آبان 1395 ساعت 15 و 29 دقیقه و 26 ثانیه
عالی بودممنون
یکشنبه 16 آبان 1395 ساعت 13 و 17 دقیقه و 01 ثانیه
goodz
پنجشنبه 7 آبان 1394 ساعت 15 و 31 دقیقه و 01 ثانیه
عالی...
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 ساعت 21 و 07 دقیقه و 03 ثانیه
خیلی بهم كمك كرد.ممنونم
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 ساعت 21 و 05 دقیقه و 06 ثانیه
خیلی به كمك كرد.ممنونم
سه شنبه 25 فروردین 1394 ساعت 17 و 29 دقیقه و 42 ثانیه
مطالبتون جالبه تشکر
چهارشنبه 5 فروردین 1394 ساعت 18 و 07 دقیقه و 59 ثانیه
چرا خطا ها رو ذكر نكردین؟؟؟؟؟
شنبه 1 آذر 1393 ساعت 08 و 35 دقیقه و 25 ثانیه
سلام وبت عالی بود خیلی کمکم کرد
جمعه 2 آبان 1393 ساعت 20 و 08 دقیقه و 30 ثانیه
سلام مکانیسم عمل اندیکاتور تیتراسیون های خنثی چیست؟
سه شنبه 21 آبان 1392 ساعت 15 و 08 دقیقه و 30 ثانیه
سلام!
درمورد آزمایش تیتراسیون رسوبی یون کلرید با نقره نیترات یه سوال دارم!
در صورتی که رسوبات نقره کلرید و نقره یدید در شرایط یکسان تشکیل شوند، کدام یک خصلت کلوییدی بیشتری دارد؟
خواهش میکنم جواب بدین!
دوشنبه 13 آبان 1392 ساعت 15 و 51 دقیقه و 57 ثانیه
واقعا عالی وکامل بود ممنونم...
چهارشنبه 8 آبان 1392 ساعت 00 و 17 دقیقه و 24 ثانیه
بیست.دست مارو هم بگیر
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ساعت 00 و 03 دقیقه و 57 ثانیه
slm khili natije giri aliii bod b moqe b dadam residid
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ساعت 00 و 03 دقیقه و 11 ثانیه
slm khili natije giri aliii bod b moqe b dadam residid
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]