تبلیغات
جوجه شیمیست - تیتراسیونهای رسوبی
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi

تیتراسیونهای رسوبی:

تیتراسیون رسوبی که بر پایه واکنشهای ترکیبات یونی کم محلول استوار است، از قدیمیترین تکنیکهای تجزیه ای است که به اواسط قرن 1800 میلادی مربوط می شود. سرعت کمک تشکیل بسیاری از رسوبها وهمچنین محدودیت تعداد واکنشگرهای رسوبی که برای این نوع تیتراسیون به کار می رود از خصوصیات این نوع تیتراسیون است. یکی از واکنشگرهای رسوبی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ، نیترات نقره است که برای تعیین هالیدها ، آنیونهای مشابه هالید ( CNO- , CN- ,SCN-) مرکاپتانها، اسیدهای چرب و آنیونهای معدنی  چند ظرفیتی به کار می رود. روشهای تیترسنجی که بر مبنای نیترات نقره هستند گاهی اوقات روشهای نقره سنجی نامیده می شوند.

تیتراسیونهای رسوبی

تیتراسیون رسوبی که بر پایه واکنشهای ترکیبات یونی کم محلول استوار است، از قدیمیترین تکنیکهای تجزیه ای است که به اواسط قرن 1800 میلادی مربوط می شود. سرعت کمک تشکیل بسیاری از رسوبها وهمچنین محدودیت تعداد واکنشگرهای رسوبی که برای این نوع تیتراسیون به کار می رود از خصوصیات این نوع تیتراسیون است. یکی از واکنشگرهای رسوبی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ، نیترات نقره است که برای تعیین هالیدها ، آنیونهای مشابه هالید ( CNO- , CN- ,SCN-) مرکاپتانها، اسیدهای چرب و آنیونهای معدنی  چند ظرفیتی به کار می رود. روشهای تیترسنجی که بر مبنای نیترات نقره هستند گاهی اوقات روشهای نقره سنجی نامیده می شوند.

منحنی های تیتراسیون

بسیاری از شناساگرهایی که در نقره سنجی به کار می روند به تغییرات غلظت یون نقره در ناحیه نقطه هم ارزی جواب می دهند. بدین خاطر،معمولا منحنیهای تیتراسیون نقره سنجی از رسم تابع PAgبر حسب حجم نیترات نقره بدست می آیند.

نقاط پایانی تیتراسیونهای نقره سنجی

در تیتراسیون با نیترات نقره با سه نوع نقطه پایانی مواجه می شویم: 1- شیمیایی 2- پتانسیومتری  3- آمپرومتری. نقاط پتانسیو متری توسط اندازه گیری پتانسیل بین الکترود نقره والکترود مرجع بدست می آیند. این پتانسیل ثابت بوده و به واکنشگر اضافه شده مر بوط نمی شوند. برای بدست آوردن نقطه پایانی آمپرومتری ، جریان تولید شده بین یک جفت میکرو الکترود نقره در محلول آنالیت اندازه گیری شده و به عنوان تابعی بر حسب حجم واکنشگر رسم می شود.

شناساگرهای شیمیایی در تیتراسیونهای رسوبی

نقطه پایانی ایجاد شده به وسیله یک شناساگر شیمیایی معمولا شامل تغییر رنگ یا گهگاه پیدا یا ناپیدا شدن تیرگی در محلولی است که تیتر می شود. نیاز به یک شناساگر در تیتراسیون رسوبی با نیاز به یک شناساگر در تیتراسیونهای خنثی شدن قابل مقایسه است. 1- تغییر رنگ باید در ناحیه محدودی از تابع P واکنشگر یا آنالیت اتفاق افتد. 2- تغییر رنگ بایستی در قسمت تند منحنی تیتراسیون آنالیت رخ بدهد.

 

یون کرومات: روش موهر

از کرومات سدیم به عنوان شناساگر در نقره سنجی یونهای کلرید ، برمید و سیانید استفاده می شود.

این عمل به وسیله واکنش با یون نقره و تشکیل رسوب قرمز آجری کرومات نقره (Ag2CrO4 ) در ناحیه نقطه هم ارز انجام می گیرد.غلظت یون نقره در هم ارز شیمیایی تیتراسیون کلرید با یونهای نقره از رابطه زیر بدست می آید.    [Ag+]=√Ksp=√1.82×10-10=1.35×10-5 M   

غلظت یون کرومات مورد نیاز برای شروع تشکیل رسوب از ثابت حاصل ضرب حلالیت کرومات نقره بدست می آید.   Ksp/[Ag+]2= 1.2×10-12/(1.35×10-5)2=6.6×10-3       = [CrO42- ]

پس در اصل برای ظهور رسوب قرمز بعد از نقطه هم ارزی بایستی این مقدار یون کرومات به محلول اضافه شود. در حقیقت ، غلظت 6.6 × 10-3 M  از یون کرومات رنگ زرد شدیدی به محلول می دهد. در نتیجه تشکیل کرومات نقره قرمز به راحتی قابل تشخیص نیست . به این دلیل معمولا غلظتهای پایین یون کرومات به کار می روند. بنابراین قبل از شروع رسوب به مقدار زیادی نیترات نقره نیاز است. به منظور تولید مقدار کافی از کرومات نقره مورد نظر ، بایستی مقدار اضافی از شناساگر به محیط اضافه شود. این دو پارامتر بیان شده، خطای سیستماتیکی مبتنی بر روش موهر ایجاد می کنند که در غلظتهای کمتر از 0.1 M شناساگر، حایز اهمیت می شود. برای تصحیح این خطا می توان به راحتی از تیتراسیون محلول شاهد سوسپانسیون کربنات کلسیم عاری از کلرید استفاده کرد. علاوه بر این ، محلول نیترات نقره را می توان توسط کلرید سدیم با درجه خلوص استاندارد اولیه و در شرایط مشابه مورد استفاده در تجزیه ، استاندارد کرد. این روش نه تنها از تلف شدن واکنشگر جلو گیری می کند. بلکه در سرعت تجزیه گر در تشخیص تغییر رنگ نیز موثر است. تیتراسیون به روش موهر بایستی در pH بین 7 تا 10 انجام شود. زیرا یون کرومات باز مزدوج اسید کرومیک ضعیف است . در نتیجه ، در محلولهای اسیدیتر، غلظت یون کرومات برای تولید رسوب در نقطه هم ارزی ، بسیار کم است . معمولا برای رسیدن pH مناسب، محلول آنالیت به وسیله کربنات هیدروژن سدیم اشباع می شود.

 

 

شناساگرهای جذب سطحی؛ روش فاجانس

شناساگر جذب سطحی ترکیبی آلی است که طی تیتراسیون رسوبی روی سطح جامد تشکیل شده ، جذب می شود. در حالت ایده آل ، جذب سطحی در نزدیکی نقطه هم ارزی رخ می دهد و نه تنها به تغییر رنگ منجر می شود، بلکه رنگ را از محلول به جامد ( یا بر عکس) انتقال می دهد.

یکی از شناساگرهای جذب سطحی نوعی فلوئورسین است که برای تیتراسیون یون کلرید با نیترات  نقره به کار می رود. فلوئورسین در محلول آبی به یونهای  هیدرونیم و یونهای با بار منفی فلوئورسینات به رنگ زرد مایل به سبز تفکیک می شود. یونهای فلوئورسینات ، نمک نقره شدیدا سرخ رنگ ایجاد می کنند. با وجود این اگر فلوئورسین به عنوان شناساگر به کار رود ، غلظت آن نباید به قدری صورت فلوئورسینات نقره رسوب کند.

در مراحل اولیه اولیه تیتراسیون یون کلرید با نیترات نقره ، ذرات کلوییدی کلرید نقره به دلیل جذب سطحی یونهای کلرید اضافی دارای بار منفی می شوند. آنیونهای شناساگر توسط دافعه الکتروستاتیکی از این سطح دور می شوند ورنگ زرد مایل به سبز به محلول می دهند. اما پس از نقطه هم ارزی ، ذرات کلرید نقره ، یونهای کلرید نقره را جذب سطحی کرده و در نتیجه بار مثبت پیدا می کنند..اکنون آنیونهای فلوئورسینات در لایه یون مخالف که هر ذره کلوییدی کلرید نقره را احاطه کرده و جذب سطحی می شوند. نتیجه نهایی ظهور رنگ قرمز فلوئورسینات نقره روی لایه سطحی محلول اطراف جامد است. قابل ذکر است که تغییر رنگ یک فرایند جذب سطحی ( نه رسوب کردن ) است.زیرا حاصلضرب حلالیت فلوئورسینات نقره هرگز زیاد نمی شود. جذب سطحی برگشت پذیر است در نتیجه شناساگر بر  اثر تیتراسیون معکوس با یون کلرید واجذب سطحی         می شود. تیتراسیونهای که بر اساس شناساگرهای جذب سطحی هستند ، سریع ، دقیق و قابل اعتمادند  ولی کاربردشان محدود به تعدا نسبتا کمی از واکنشهای رسوبی است که در آنها رسوب کلوییدی بسرعت تشکیل می شود.

 

 نتیجه گیری كل :

دو روش تیتر سنجی نیترات نقره كه كاربردهای زیادی دارند روش موهر و ولهارد

  می باشند. تشكیل رسوب ثانویه با رنگ مشخص اساس نقطه پایانی روش موهر است

این روش به مقیاس وسیعی برای تیتراسیون یون كلرید و برمید با محلول استاندارد

نیترات نقره به كار می رود و یون كرومات نقش شناساگر را دارد و نقطه پایانی با

ظهور رسوب قرمز آجری نقره كرومات تشخیص داده می شود.

و در روش ولهارد برای تیتراسیون یون نقره از محلول استاندارد تیوسیانات استفاده

  می شود. در این روش معرف آهن (III ) نقش شناساگر را دارد و زمانی كه تمام

یونهای نقره محیط مصرف می شود  تیوسیانات با آهن تولید رسوب قرمز آجری می كند

و نقطه پایانی تشخیص داده می شود.

 

منابع:

مبانی شیمی تجزیه 1 اسگوگ – وست – هالر

نوع مطلب :
برچسب ها : تیتراسیونهای رسوبی،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 23 و 12 دقیقه و 48 ثانیه

Thank you. An abundance of advice.

acheter cialis kamagra 5 mg cialis coupon printable preis cialis 20mg schweiz cialis great britain click here take cialis the best site cialis tablets i recommend cialis generico cialis 30 day trial coupon venta cialis en espaa ou trouver cialis sur le net
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 10 و 23 دقیقه و 52 ثانیه

Useful data. With thanks.
cialis tablets for sale buy cialis online legal cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online legal buying cialis on internet cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg cost buy online cialis 5mg buy cheap cialis in uk only now cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 12 و 00 دقیقه و 32 ثانیه

You said it adequately..
buy cialis online nz cialis rezeptfrei cialis 20 mg cost cialis sale online link for you cialis price cialis baratos compran uk cialis tablets australia tadalafil 5mg cialis for daily use cialis side effects dangers
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 00 و 24 دقیقه و 52 ثانیه

Regards. Awesome stuff.
200 cialis coupon generic for cialis cialis e hiv brand cialis generic weblink price cialis viagra or cialis warnings for cialis cialis 20 mg price cialis best cialis side effects dangers
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 11 و 27 دقیقه و 59 ثانیه

Cheers! I enjoy this.
we recommend cheapest cialis cialis authentique suisse cialis without a doctor's prescription cialis soft tabs for sale cialis cost buying cialis in colombia tadalafilo enter site very cheap cialis cialis generico en mexico sialis
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 10 و 48 دقیقه و 19 ثانیه

You made your position pretty effectively.!
import cialis cialis 20 mg cost cialis cost cialis alternative we choice cialis uk cialis 10 doctissimo cialis sale online cialis generico cialis purchasing non 5 mg cialis generici
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 13 و 05 دقیقه و 14 ثانیه

Kudos! An abundance of information!

what is cialis buying cialis overnight online prescriptions cialis viagra vs cialis vs levitra how do cialis pills work cialis rezeptfrei sterreich cialis australian price cialis 50 mg soft tab tadalafil 5mg cialis kaufen wo
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 00 و 17 دقیقه و 35 ثانیه

Thank you. A lot of info!

cialis bula cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo al pubblico dosagem ideal cialis cialis en 24 hora ou acheter du cialis pas cher cialis online napol cialis cost purchasing cialis on the internet where to buy cialis in ontario
چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 23 و 07 دقیقه و 24 ثانیه

Thanks, An abundance of stuff!

levitra online levitra prices levitra prices levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo levitra without a doctor prescription levitra without a doctor prescription vardenafil 20mg buy levitra 10mg
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 21 و 51 دقیقه و 44 ثانیه

Very good write ups. Many thanks.
opinioni cialis generico prescription doctor cialis acheter cialis meilleur pri fast cialis online cialis cipla best buy cialis italia gratis cialis 200 dollar savings card how does cialis work buy cialis online legal cialis 20 mg effectiveness
جمعه 6 مهر 1397 ساعت 17 و 56 دقیقه و 23 ثانیه

Incredible plenty of superb information.
cialis cost cheap cialis cialis lowest price cialis for daily use we use it cialis online store price cialis best canadian discount cialis cialis arginine interactio recommended site cialis kanada buy cialis uk no prescription
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 13 و 18 دقیقه و 55 ثانیه

You said it nicely.!
trusted pharmacy canada northwest pharmacies in canada drugs for sale on internet drugs for sale in uk trusted pharmacy canada scam canadian medications list good canadian online pharmacies canada viagra buy viagrow canadian government approved pharmacies
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 15 و 37 دقیقه و 04 ثانیه

You explained that fantastically!
when can i take another cialis cialis per paypa buying cialis overnight cialis pills price each only best offers 100mg cialis generic cialis pro generic cialis in vietnam cialis pills click now buy cialis brand canada discount drugs cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 00 و 04 دقیقه و 40 ثانیه

Many thanks. I value it.
estudios de cialis genricos safe dosage for cialis generic cialis 20mg tablets walgreens price for cialis brand cialis generic cialis super acti cialis generic availability cialis savings card cialis 5 mg effetti collateral cialis from canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 16 و 18 دقیقه و 33 ثانیه

Really a lot of useful tips.
canadian pharmaceuticals for usa sales global pharmacy canada canadian pharmaceuticals nafta online pharmacy canada canada medication pharmacy canada medications buy pharmacy canada canada pharmacies account northwest pharmacies mail order trust pharmacy of canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 02 و 05 دقیقه و 22 ثانیه

Wow lots of helpful info!
buy sildenafil generic buy viagra from canada buy viagra cheap online safest place to buy viagra buy generic viagra online cheap viagr canadian pharmacy online pharmacy uk buy without prescription online buy discount viagra online
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 18 و 30 دقیقه و 31 ثانیه

You expressed this perfectly.
costo in farmacia cialis when will generic cialis be available price cialis best are there generic cialis cialis 5 mg schweiz cialis 20mg preis cf cialis canada generic low dose cialis cialis generico postepay cialis prices
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 23 و 55 دقیقه و 24 ثانیه

Wow tons of valuable tips.
cialis efficacit cialis generika in deutschland kaufen cialis prices buy cialis online nz cialis tablets for sale generic cialis soft gels cialis without a doctor's prescription cialis pills boards low cost cialis 20mg cialis 5 effetti collaterali
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 11 و 23 دقیقه و 08 ثانیه

Great posts. With thanks!
weblink price cialis brand cialis generic cialis for sale south africa venta cialis en espaa cialis venta a domicilio cialis tadalafil online when will generic cialis be available precios de cialis generico calis cilas
یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 19 و 27 دقیقه و 21 ثانیه

Cheers. Loads of facts.

order generic cialis online canadian cialis online prescriptions cialis generic cialis with dapoxetine deutschland cialis online cialis daily dose generic cialis farmacias guadalajara 5 mg cialis coupon printable sublingual cialis online achat cialis en suisse
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 01 و 24 دقیقه و 58 ثانیه

This is nicely said. .
cialis in sconto best generic drugs cialis tadalafilo cialis usa cost cialis 30 day sample we recommend cialis best buy generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg effetti collateral ou acheter du cialis pas cher wow look it cialis mexico
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 17 و 55 دقیقه و 26 ثانیه

Whoa tons of amazing tips!
only now cialis for sale in us how much does a cialis cost effetti del cialis 200 cialis coupon cialis for daily use try it no rx cialis viagra or cialis cialis tablets cialis e hiv rx cialis para comprar
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 00 و 44 دقیقه و 22 ثانیه

Thanks! Fantastic information!
viagra on prescription cheap sildenafil uk blue pills how can you buy viagra online buy viagra locally is it legal to buy viagra online buy viagra online no rx pharmacy viagra viagra pfizer buy online buy cheap viagra canada
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 17 و 11 دقیقه و 47 ثانیه

Seriously a good deal of fantastic facts.
non 5 mg cialis generici cialis online nederland cialis coupon compare prices cialis uk no prescription cialis cheap viagra cialis levitra cialis online cialis dosage recommendations get cheap cialis cialis 20 mg best price
یکشنبه 27 اسفند 1396 ساعت 19 و 51 دقیقه و 21 ثانیه

Kudos. Lots of data.

cialis for sale in europa only best offers 100mg cialis tadalafil cialis price in bangalore cialis 5 mg para diabeticos non 5 mg cialis generici cialis 5mg prix when can i take another cialis cialis generico lilly how much does a cialis cost
چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 00 و 25 دقیقه و 15 ثانیه
همسر و همسرم از این که از اینجا آمده بودند، گول زدند
یک صفحه متفاوت و فکر کردم که ممکن است چیزهایی را نیز بررسی کنم.
من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال کنم. منتظر دوباره رفتن به صفحه وب خود باشید.
چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 00 و 17 دقیقه و 59 ثانیه
با درود! توصیه های بسیار مفید در این مقاله خاص!

این تغییرات کوچکی است که بزرگترین آنهاست
تغییرات از به اشتراک گذاشتنتان بسیار سپاس گذاریم!
پنجشنبه 16 آذر 1396 ساعت 21 و 47 دقیقه و 32 ثانیه
If you wish for to obtain a great deal from this article then you
have to apply such techniques to your won blog.
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 16 و 56 دقیقه و 11 ثانیه
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری این با همه ما شما واقعا درک آنچه شما
صحبت کردن تقریبا! نشانه گذاری شده لطفا با وبسایت من صحبت کنید =)
ما می توانیم یک قرارداد مبادله ی hyperlink بین ما داشته باشیم
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 22 و 26 دقیقه و 28 ثانیه
Do you have any video of that? I'd care to find out some additional information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]