تبلیغات
جوجه شیمیست - نقطه جوش
جوجه شیمیست
به بزرگی آرزوها نباید اندیشید؛ به بزرگی آن كسی باید اندیشید كه می تواند این آرزوها را بر آورده كند.
یکشنبه 28 فروردین 1390 :: نویسنده : hassan mahmoudi

نقطه جوش:

مایعی را در یک ظرف سر بسته که هوای داخل آن تخلیه شده است را در نظر بگیرید.مولکولهای مایع دائما در حال حرکت هستند و وقتی که به سطح مایع می رسند می توانند از سطح مایع خارج شده و در فضای بالای آن قرار گیرند.این فعل وانفعال برگشت پذیر می باشد زیرا مولکولهایی که به صورت مایع در آمده اند مجددا در اثر برخورد به یکدیگر یا در اثر برخورد با جداره ظرف انرژی خود را از دست داده و وارد مایع می شوند. تا اینکه سیستم به حالت تعادل جنبشی برسد یعنی اینکه در هر لحظه تعداد معینی از مولکولهای مایع تبخیر می شوند ودر همان لحظه همان تعداد از مولکولهای تبخیر شده وارد محلول می شوند.مولکولهای بخار سریعا در حال حرکتندو به علت برخورد با دیواره ظرف فشار معینی را بر آن وارد می کنند که این فشار ، فشار بخار تعادل نامیده می شود و دارای مقدار ثابت در درجه حرارت ثابت می باشد. فشار بخار با تغییرات درجه حرارت تغییر می کند با بالا رفتن درجه حرارت فشار بخار زیاد

نقطه جوش:

مایعی را در یک ظرف سر بسته که هوای داخل آن تخلیه شده است را در نظر بگیرید.مولکولهای مایع دائما در حال حرکت هستند و وقتی که به سطح مایع می رسند می توانند از سطح مایع خارج شده و در فضای بالای آن قرار گیرند.این فعل وانفعال برگشت پذیر می باشد زیرا مولکولهایی که به صورت مایع در آمده اند مجددا در اثر برخورد به یکدیگر یا در اثر برخورد با جداره ظرف انرژی خود را از دست داده و وارد مایع می شوند. تا اینکه سیستم به حالت تعادل جنبشی برسد یعنی اینکه در هر لحظه تعداد معینی از مولکولهای مایع تبخیر می شوند ودر همان لحظه همان تعداد از مولکولهای تبخیر شده وارد محلول می شوند.مولکولهای بخار سریعا در حال حرکتندو به علت برخورد با دیواره ظرف فشار معینی را بر آن وارد می کنند که این فشار ، فشار بخار تعادل نامیده می شود و دارای مقدار ثابت در درجه حرارت ثابت می باشد. فشار بخار با تغییرات درجه حرارت تغییر می کند به طوریکه  با بالا رفتن درجه حرارت فشار بخار زیاد .

می شود. با زیاد شدن درجه حرارت انرژی جنبشی متوسط مولکولها افزایش می یابد و فرار آنها به فاز گازی آسان می شود.  سرعت و ورود مجدد مولکولها نیز رو به افزایش می رود و به زودی در درجه حرارت بالاتر تعادل برقرار می گردد. لیکن در این حال تعداد مولکولها در فاز گازی از تعداد آنها در درجه حرارت پایین تر بیشتر است و در نتیجه فشار بخار زیاد تر می باشد.اگر نمونه مایعی را که در یک درجه حرارت معین در ظرف در بازی قرار دارد در نظر بگیریم مولکولهای فاز بخار در بالای مایع می توانند از محوطه ظرف خارج شوند. بخاری که در بالای این نمونه می باشد از مولکولهای هوا و نمونه تشکیل شده است. طبق قانون فشارهای جزئی دالتون فشار کل (خارجی) در بالای مایع برابر با فشارهای جزئی نمونه و هوا می باشد ( هواP + نمونهP =کلP ) . فشار جزئی نمونه برابر با فشار بخار تعادل آن در درجه حرارت معین است. اگر درجه حرارت بالا رود ( فشار بخار تعادل نمونه زیاد می شود) تعداد مولکولهای نمونه در فضایی که در بالا و نزذیک مایع است افزایش می یابد و در نتیجه مقداری از هوا جابجا می شود.در درجه حرارت بالا فشار جزئی نمونه درصد بیشتری از فشار کل را تشکیل می دهد. با زیاد شدن درجه حرارت این عمل ادامه می یابد تا فشار بخار تعادل با فشار خارجی برابر شود و در این حال تمام هوا از ظرف خارج می شود.تبخیر بیشتر باعث جابجا شدن مولکولهای گازی نمونه خواهد شد. بنابراین به این نتیجه می رسیم که فشار بخار تعادل نمونه یک حد نهایی دارد که به وسیله فشار خارجی معین می گردد. در این حد سرعت تبخیر به مقدار زیادی افزایش  مییابد. و این مرحله را عموما نقطه جوشش میدانند. نقطه جوش یک مایع درجه حرارتی است که در آن فشار بخار مایع کاملا برابر با فشار خارجی گردد. چون نقطه جوش مشاهده شده مستقیما به فشار خارجی بستگی دارد از این رو باید در اندازه گیری نقطه جوش به فشار خارجی هم توجه شود. معمولا نقطه جوش استاندارد را در فشار 1 اتمسفر ،760 درجه میلیمتر جیوه تعیین می کنند. در شکل مربوط به بستگی فشار بخار به درجه حرارت که با خط چین نشان داده شده است که نقطه جوش استاندارد جسم 60 درجه می باشد. نقطه جوش برای شناسایی مایعات و برخی از جامداتی که در حرارت پایین ذوب می شوند مفید می باشد. بسیاری از ترکیبات ،بخصوص آنهایی که در حرارت بالا می جوشند، در نقطه جوش استاندارد خود تجزیه می شوند.

عوامل موثر در نقطه جوش:

1-      طول زنجیر و اثر شاخه : د ریک سری از ترکیبات معین هرچه طول زنجیر بلندتر باشد نقطه جوش بالا تر

است مثلا در مورد آلکانها برای هر اتم کربنی که به زنجیر اضافه می شود حدود 20 -30 درجه نقطه جوش افزایش می یابد. به همین ترتیب با زیاد شدن وزن مولکولی در یک سری همولوگ نقطه جوش افزایش می یابد. وجود شاخه باعث کاهش نقطه جوش می شود( یک ایزومر با زنجیر شاخه ای نقطه جوش پایین تری نسبت به ایزومر با زنجیر مستقیم دارد.) چون با شاخه ای شدن شکل مولکول به کروی شدن نزدیک می شود و نیروهای بین مولکولی تضعیف می شوند.

 

2-      فشار : چون تغییر حجم در اثر تبخیر زیاد می باشد ، تغییر فشار اهمیت زیاد داشته در نتیجه نقطه جوش به فشار بستگی زیادی دارد که افزایش فشار باعث افزایش نقطه جوش می شود و برعکس

 

3-      نا خالصی : وجود نا خالصی معمولا باعث افزایش نقطه جوش می شود، چون بر طبق قانون رائولت فشار بخار مایع پایین می آید و برای رسیدن به فشار اتمسفر حرارت زیادی لازم است.

 

4-      پیوند هیدروژنی : در مقایسه نقطه جوش چند ایزومر یا یک سری  ترکیبات مشخص با یکدیگر وجود پیوند هیدروژنی بین مولکولی باعث بالا رفتن نقطه جوش می شود. به عنوان مثال در مقایسه نقطه جوش دو ایزومر n- بوتیل الکل و دی اتیل اتر با یکدیگر نقطه جوش الکل 116-118 درجه و نقطه جوش دی اتیل اتر 35 درجه می باشد. که علت این اختلاف زیاد وجود پیوند هیدروژنی بین مولکولی در الکل می باشد و یا در مقایسه اسیدهای هالوژنه با یکدیگر نقطه جوش HF از اسیدهای هالوژنه دیگر بیشتر است هر چند وزن مولکولی آن خیلی کمتر می باشد که علت این استثنا وجود پیوند هیدروژنی بین مولکولی در HF است. وجود پیوند هیدروژنی درون مولکولی (در مقایسه چند ایزومر) باعث کاهش نقطه جوش می شود. بعنوان مثال ترکیب سالیسیل آلدهید                          که می تواند پیوند هیدروژنی درون مولکولی تشکیل دهد ،

 

مایع بوده و نقطه جوش آن 196 درجه می باشد در حالیکه ایزومر پارای آن که نمی تواند پیوند هیدروژنی درون مولکولی تشکیل دهد و نقطه ذوب آن 115 درجه می باشد.

 

5-      پلاریته یا قطبیت : افزایش قطبیت باعث افزایش نقطه جوش می شود. در مورد دو ترکیب n- پروپیل کلراید و n- بوتیل آلدهید ( وزن مولکولی این دو ترکیب تفاوت چندان زیادی با هم ندارند) نقطه جوش             n- پروپیل کلراید 46 درجه  و n- بوتیر آلدهید 74 درجه می باشد که علت این اختلاف وجود گروه کربونیل در n- بوتیر آلدهید است.

 

 

وسایل مورد نیاز:

پایه میله ای- گیره – دماسنج – لوله مویین – لوله آزمایش – لوله تیل حاوی پارافین – ماده مجهول – چراغ بنزن

 

شرح آزمایش:

ابتدا یک لوله مویین برداشته و انتهای آن را مسدود می کنیم سپس لوله مویین را از سر باز آن به داخل لوله آزمایش می اندازیم و در داخل لوله آزمایش ماده ای را که قرار است نقطه جوش آن را بدست بیاوریم می ریزیم بعد از این کار به لوله آزمایش یک دماسنج برای اندازه گیری دما وصل می کنیم به طوریکه ته لوله آزمایش با مخزن جیوه دماسنج هم سطح باشد سپس لوله آزمایش و دماسنج متصل به آن را داخل لوله ی حاوی پارافین می کنیم ، به لوله حاوی پارافین حرارت داده و زمانی که حبابهایی به طور یکنواخت از لوله مویین خارج شدند حرارت را قطع می کنیم برای خواندن نقطه جوش دو نقطه باید بدست بیاوریم اولین نقطه جوش زمانی است که حبابهایی  به طور یکنواخت از داخل لوله مویین خارج  می شوند و نقطه جوش ثانویه زمانی است که حرارت را قطع کرده و دیگر حبابی از لوله مویین خارج نمی شود در این صورت مایع در داخل لوله مویین بالا می رود که در این هنگام دمای ثانویه را می خوانیم .

 

مشاهده :

دمای جوش ماده مجهول:

هنگام خارج شدن حباب به طور یکنواخت :  78     

پس از قطع کردن حرارت : 76

 

دمای جوش آب:

هنگام خارج شدن حباب به طور یکنواخت:   96

پس از قطع کردن حرارت: 96  

 

نتیجه گیری :

هر چه درجه حرارت بیشتر باشد فشار بخار نیز بیشتر شده در نتیجه نقطه جوش افزایش می یابد و برعکس

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت 22 و 11 دقیقه و 26 ثانیه
کالاهای فوق العاده از شما، مرد من چیزهای قبلیم را درک می کنم و شما فقط فوق العاده عالی هستید.
در واقع آنچه را که در اینجا به دست آورده اید دوست دارم، قطعا همان چیزی است که شما می گویید و
راهی که در آن می گویید شما آن را سرگرم کننده می کنید
و هنوز هم برای نگه داشتن آن با احتیاط لازم است. نمی توانم صبر کنم تا بخوانم
خیلی بیشتر از شما. این واقعا یک وب سایت فوق العاده است.
چهارشنبه 9 اسفند 1396 ساعت 11 و 33 دقیقه و 12 ثانیه
I want to to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every bit of it.
I have you bookmarked to look at new stuff
you post…
پنجشنبه 28 دی 1396 ساعت 08 و 53 دقیقه و 54 ثانیه
کسی که اساسا به مقالات انتقادی من کمک می کند
ممکن است دولت این اولین بار است که صفحه وب شما را مرور کردم و به همین ترتیب
دور؟ من با تجزیه و تحلیل شما ساخته شده برای ایجاد این پست واقعی باور نکردنی شگفت زده کرد.
فرایند عالی!
شنبه 29 مهر 1396 ساعت 01 و 17 دقیقه و 09 ثانیه
Good article! We will be linking to this particularly great post on our site.
Keep up the great writing.
یکشنبه 26 شهریور 1396 ساعت 22 و 37 دقیقه و 09 ثانیه
Great website. Lots of helpful info here. I am sending
it to some friends ans additionally sharing in delicious.

And obviously, thanks for your sweat!
جمعه 3 شهریور 1396 ساعت 12 و 26 دقیقه و 54 ثانیه
Very good article! We will be linking to this great post on our site.
Keep up the good writing.
سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 13 و 27 دقیقه و 53 ثانیه
Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in internet
explorer, might test this? IE nonetheless is
the market leader and a huge component to people will omit your great writing due
to this problem.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 06 و 31 دقیقه و 06 ثانیه
There's certainly a great deal to learn about
this issue. I really like all the points you have made.
سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 20 و 24 دقیقه و 26 ثانیه
I know this web page provides quality dependent content
and additional information, is there any other website which
offers such things in quality?
دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت 21 و 17 دقیقه و 31 ثانیه
من نقطه جوش الکل رو می خوام خواهشا بنویسیدش
یکشنبه 27 مهر 1393 ساعت 13 و 38 دقیقه و 39 ثانیه
سلام و عرض خست نباشید خدمت شما.وقتتون بخیر.نقطه میانی یاmiddle pointهم اگه زحمتی نیست تعریفو بگید.ممنون
پنجشنبه 25 مهر 1392 ساعت 17 و 36 دقیقه و 31 ثانیه
سلام من یه سوال دارم لطفا راهنماییم کنید
میخام بدونم چرا نقطه جوش الکل نوع 1 و 3 باهم متفاوته ؟
پنجشنبه 25 مهر 1392 ساعت 17 و 16 دقیقه و 05 ثانیه
سلام من یه سوال دارم لطفا راهنماییم کنید
میخام بدونم چرا نقطه جوش الکل نوع 1 و 3 باهم متفاوته ؟
پنجشنبه 22 فروردین 1392 ساعت 13 و 17 دقیقه و 56 ثانیه
ممنونم خوب بود
سه شنبه 29 اسفند 1391 ساعت 22 و 55 دقیقه و 25 ثانیه
salam
postet ali va kar amad bud
man mim shimiam
sitet khub bud
age dus dashti b webloge ma ham bia
age dus dashti bgu link konim hamo
پنجشنبه 2 آذر 1391 ساعت 09 و 39 دقیقه و 50 ثانیه
خوب نبود
یکشنبه 14 آبان 1391 ساعت 17 و 00 دقیقه و 04 ثانیه
Salam baraye andaze gereftane noghteie joshe hidrojen maie' ya oxijene maie az che damasanjy estefade mishe?
یکشنبه 7 آبان 1391 ساعت 18 و 48 دقیقه و 42 ثانیه
مرسی
دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت 20 و 08 دقیقه و 47 ثانیه
ممنون خیلی مطلب به درد بخور و خوبی بود.
موفق باشی
دوشنبه 1 آبان 1391 ساعت 18 و 03 دقیقه و 57 ثانیه
مرسی عاشقتم کلی گشتم دنبال این مطلب بازم از این کارا بکن
دوشنبه 24 مهر 1391 ساعت 18 و 42 دقیقه و 49 ثانیه
وااااااااای دستت درد نکنه
خدا خیرت بده تو این ویکیپدیای کوفتی که هیچی نیست
مرسییییییییییییی
شنبه 30 اردیبهشت 1391 ساعت 21 و 41 دقیقه و 44 ثانیه
با سلام خوب بود ولی اگر بگویید كه چرا هنگام اندازه گیری دمای جوش مایع از لوله مویین بالا میرود وبگویید كه برای اندازه گیری دمای ذوب نمونه هایی كه دما ذوبشان بالا سیصد درجه است از چه روشی استفاده میشه بهتر است اینهارا احتیاج دارم استادم ازم خواسته باتشكر
سه شنبه 5 اردیبهشت 1391 ساعت 11 و 02 دقیقه و 02 ثانیه
با عرض سلام
مطالب بسیار خوب بود
ممنونم
از تبادل لینک و همکاری شما با وبلاگ ما قطعا خوشحال خواهیم شد
یکشنبه 22 آبان 1390 ساعت 07 و 17 دقیقه و 15 ثانیه
خدایی دستت درد نكنه . این استاده پدر مارو در اورد. راستی به وبلاگ منم سر بزن راجع پاركور و فیریرانینگ . بازم ممنون
دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 ساعت 17 و 51 دقیقه و 22 ثانیه
سلااام

خیلی ممنونم..

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


نظرات و درخواستهای خود را با ایمیل زیر در میان بگذارید.
h.mahmoudi369@gmail.com

مدیر وبلاگ : hassan mahmoudi
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
نظز شما در مورد مطالب موجود در وبلاگ چیست؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


بازی آنلاین تراوین [URL="http://a200.x.traaviaan.ir/anmelden.php?ref=1136"]بازی آنلاین تراوین[/URL]